Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/16-1-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/16-1-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/16-1-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/16-1-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Ημερήσιας διάταξης

Πρόταση για την Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την Άσκηση των Μεταφερόμενων Αρμοδιοτήτων από τις Υ.Δ.Ε. στις Οικονομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτός διαμορφώθηκε με την υπ΄αριθ. 326/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας και την υπ΄αριθ. 203027/28-12-2016 Εγκριτική Απόφαση του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Ημερήσιας διάταξης

Πρόταση για την Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την Άσκηση των Μεταφερόμενων Αρμοδιοτήτων από τις Υ.Δ.Ε. στις Οικονομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτός διαμορφώθηκε με την υπ΄αριθ. 326/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας και την υπ΄αριθ. 203027/28-12-2016 Εγκριτική Απόφαση του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

1/17 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την πρόταση για την τροποποίηση του οργανισμού της ΠΔΜ

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την πρόταση για την τροποποίηση του οργανισμού της ΠΔΜ

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την πρόταση για την τροποποίηση του οργανισμού της ΠΔΜ

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την πρόταση για την τροποποίηση του οργανισμού της ΠΔΜ

2. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Ένταξης – Απένταξης – Τροποποίησης Έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 11η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Ένταξης – Απένταξης – Τροποποίησης Έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 11η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)

2/17 Το Π.Σ. εγκρίνει  κατά πλειοψηφία την ένταξη – απένταξη – τροποποίηση έργων του Ε.Α.Π Π.Δ.Μ. 2012-2016, μετά την 11η Ε.Π.

Το Π.Σ. εγκρίνει  κατά πλειοψηφία την ένταξη – απένταξη – τροποποίηση έργων του Ε.Α.Π Π.Δ.Μ. 2012-2016, μετά την 11η Ε.Π.

 

Κοζάνη  18/1/2017

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Κωτσίδης Γεώργιος