Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/9-1-2022 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/9-1-2022 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/9-1-2022 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Ημερήσιας Διάταξης

Εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1/22 Το Π.Σ. εκλέγει ως Πρόεδρο την κ.Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου, Αντιπρόεδρο τον κ. Ιωάννη Λιάση και Γραμματέα τον κ. Γεώργιο Χριστοφορίδη
2.      Ημερήσιας Διάταξης

Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2/22 Το Π.Σ. εκλέγει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη)

 

Κοζάνη 11/1/2022

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου