Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/18-1-2021 κατεπείγουσα συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/18-1-2021 κατεπείγουσα συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σκοπιμότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Α.Π.Θ.

 

 

1/21

Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση σκοπιμότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Α.Π.Θ.
2.      Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε και σε όσες Γ.Σ. λάβουν χώρα κατά το 1ο εξάμηνο του 2021

 

 

2/21

Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία τον ορισμό εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε και σε όσες Γ.Σ. λάβουν χώρα κατά το 1ο εξάμηνο του 2021
3.      Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου της μελέτης:

«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» Προϋπολογισμός μελέτης: 57.147,52 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

 

 

3/21

Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου της μελέτης:

«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» Προϋπολογισμός μελέτης: 57.147,52 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

4.      Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος δημοπράτησης ανάθεσης του έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθησης στο δρόμο Βελβεντό – Καταφύγι στη Χ.Θ. 13+150 έως 13+370» Προϋπολογισμός: 21.390,00 € (με Φ.Π.Α.)

 

 

4/21

Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης ανάθεσης του έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθησης στο δρόμο Βελβεντό – Καταφύγι στη Χ.Θ. 13+150 έως 13+370» Προϋπολογισμός: 21.390,00 € (με Φ.Π.Α.)

 

Κοζάνη 20/1/2021

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό

 

 

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/18-1-2021 κατεπείγουσα συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/18-1-2021 κατεπείγουσα συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/18-1-2021 κατεπείγουσα συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας