Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων συνεδρίασης της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/15-2-2023 συνεδρίασης της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/15-2-2023 συνεδρίασης της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/15-2-2023 συνεδρίασης της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.
Έγκριση Πρακτικού Προηγούμενης Συνεδρίασης  

1/23

 

Η Επιτροπή Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εγκρίνει το Πρακτικό προηγούμενης Συνεδρίασης

2.

Έγκριση ένταξης – απένταξης – τροποποίησης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 34η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)  

2/23

 

 

Η Επιτροπή Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε ομόφωνα την ένταξη – απένταξη – τροποποίηση έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 34η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)
3.
 

Έγκριση ένταξης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017-2021, μετά την 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)

 

3/23

 

Η Επιτροπή Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε ομόφωνα την ένταξη έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017-2021, μετά την 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αναρτώνται στο site της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  https://www.pdm.gov.gr

Κοζάνη 16/2/2023

Η Πρόεδρος της

Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αικατερίνη Δαδαμόγια