Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/26-4-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/26-4-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ» Π.Δ.Μ.

657/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

658/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

659/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΒΟΥΣ 183.000,00 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

660/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

661/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΚΟΙΝΗΣ) ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΡΑ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

662/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 27/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ.

663/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάκληση της απ’ αριθμ. 269/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ.

664/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

9

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας Β. ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ – Μ. ΠΕΦΤΟΥλοΓΛΟΥ και ΣΙΑ Ο.Ε. αναδόχου του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου Π.Ε. Καστοριάς» κατά της με αριθμ. Πρωτ. 160691/2983/17-12-2015 απόφασης της Δ/νουσας Υπηρεσίας με θέμα: «Έκπτωση του αναδόχου G& P Β. ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ – Μ. ΠΕΦΤΟΥΛΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» λόγω μη εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων του Π.Ε. Καστοριάς

665/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας Β. ΓΙτσΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά της με αρ. 143325/2725/19-11-2015 απόφασης έκπτωσης της από το έργο «Αντιπλημμυρική και Περιβαλλοντική προστασία ρέματος Κομνηνάδων» Π.Ε. Καστοριάς

666/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

11

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης παράτασης προθεσμίας της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου (με αναθεώρηση): «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» Π.Δ.Μ.

667/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης –οριακή του έργου «Οδική ασφάλεια εθνικού δικτύου Ν. Καστοριάς» Π.Δ.Μ.

668/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/4/2016
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης παράτασης προθεσμίας  έργου (με αναθεώρηση):  «Βελτίωση κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης» Π.Δ.Μ.

669/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης παράτασης προθεσμίας  έργου (με αναθεώρηση): «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» Π.Δ.Μ.

670/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Βελτίωση αρδευτικού Μαυραναίων» προϋπολογισμού 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Π.Ε. Γρεβενών

671/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Κοπή-καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων στο επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών»προϋπολογισμού 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

672/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Βελτίωση καθαρισμός γεωφράγματος Αμυγδαλιών» προϋπολογισμού 170.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Π.Ε. Γρεβενών

673/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της διακήρυξης του έργου «Kαθαρισμός καναλιών περιοχής Κρεπενής (κανάλι Ίστακος – κανάλι Α’)» προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ Π.Ε. Καστοριάς

674/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Kαθαρισμός καναλιών περιοχής Κρεπενής (κανάλι Ίστακος – κανάλι Α’)» προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ Π.Ε. Καστοριάς

675/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία στην Τ.Κ. Βαρυκού» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας

676/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία στην Τ.Κ. Βαρυκού» Π.Ε. Φλώρινας

677/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και ΔΗμοπράτησης για το έργο «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία από την Τ.Κ. Άνω Κλεινών έως της Τ.Κ. Κάτω Κλεινών» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας

678/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία από την Τ.Κ. Άνω Κλεινών έως της Τ.Κ. Κάτω Κλεινών» Π.Ε. Φλώρινας

679/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «Καθαρισμός κοίτης ποταμού Αμμοχωρίου για αντιπλημμυρική προστασία» προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας

680/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου «Καθαρισμός κοίτης ποταμού Αμμοχωρίου για αντιπλημμυρική προστασία» Π.Ε. Φλώρινας

681/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

26

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «Καθαρισμός κοίτης ποταμού «Σόλου»για αντιπλημμυρική προστασία», προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας

682/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου «Καθαρισμός κοίτης ποταμού «Σόλου»για αντιπλημμυρική προστασία» Π.Ε. Φλώρινας

683/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία από την Τ.Κ. Αγία Παρασκευή έως την Τ.Κ. Νίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας

684/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία από την Τ.Κ.Αγία Παρασκευή έως την Τ.Κ. Νίκης» Π.Ε. Φλώρινας

685/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

30

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «Τοποθέτηση προστατευτικών κάγκελων στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Κέλλης» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας

686/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου «Τοποθέτηση προστατευτικών κάγκελων στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Κέλλης» Π.Ε. Φλώρινας

687/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη που αφορά στην προμήθεια 8 εξυπηρετητών για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ.

688/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ σύμφωνης γνώμης για την αμοιβαία λύση της με αρ.πρωτ. 111605/2122/14-09-2015 σύμβασης μεταξύ της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΕΜΕΤΗ Ο.Ε.»με τη διακριτική επωνυμία «Αλκυονίς»και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας χωρίς την αξίωση αποζημίωσης Π.Ε. Καστοριάς

689/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

34

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή και αξιολόγηση 3 τουλάχιστον οικονομικών προσφορών, προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες εργασιών επούλωσης λάκκων με χρήση ψυχρής ασφάλτου σημείων του Εθνικού-Επαρχιακού Οδικού Δικτύου του Ν. Φλώρινας Π.Ε. Φλώρινας

690/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης, με τουλάχιστον τρείς προσφορές, της δαπάνης για ταχυδρομικά έξοδα με κούριερ, για τις ανάγκες  της Π.Ε. Φλώρινας (εξαιρετικές και επείγουσες), για το έτος 2016

691/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

36

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας Ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας χρώματος και υαλοσφαιριδίων διαγραμμίσεων οδών, προϋπολογισμού 99.876,00 € με ΦΠΑ και ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων της διακήρυξης Π.Ε. Φλώρινας

692/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ακύρωση της υπ. αριθμ. 215/16 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την ΕΓΚΡΙΣΗ Διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος 40 kwp, λαμπτήρων τύπου LED, πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου, και ηλιοθερμικού συστήματος για κάλυψη θερμικών αναγκών και ζεστού νερού χρήσεως (ΖΝΧ) σε εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών»για τις ανάγκες του υποέργου 4 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας Γρεβενών» προϋπολογισμού 268.686,67 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% λόγω αλλαγών στις τεχνικές προδιαγραφές Π.Ε. Γρεβενών

693/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

38

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος 40 kwp, λαμπτήρων τύπου LED,πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου ,και ηλιοθερμικού συστήματος για κάλυψη θερμικών αναγκών και ζεστού νερού χρήσεως (ΖΝΧ) σε εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών» για τις ανάγκες του υποέργου 4 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας Γρεβενών» προϋπολογισμού 268.686,67 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% καθώς και την ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων της διακήρυξης Π.Ε. Γρεβενών

694/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

39

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού δημόσιας κλήρωσης για την συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος 40 kwp, λαμπτήρων τύπου LED, πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου ,και ηλιοθερμικού συστήματος για κάλυψη θερμικών αναγκών και ζεστού νερού χρήσεως (ΖΝΧ) σε εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών»για τις ανάγκες του υποέργου 4 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας Γρεβενών» προϋπολογισμού 268.686,67 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% Π.Ε. Γρεβενών

695/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραίτησης από ένδικα μέσα της Π.Ε. Καστοριάς

696/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

697/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

698/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

699/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

44

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

700/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

701/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

702/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

703/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Προμήθεια 75 τόνων ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών για το έτος 2016»

704/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Προμήθεια 50 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για το έτος 2016»

705/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Ασφαλτόστρωση τμημάτων της Επ. οδού Νο.20,από Αμύνταιο έως όρια Ν. Καστοριάς»

706/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

51

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Τοπογραφικές μελέτες αναδασμού Αγροκτήματος Βαρικού»

707/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Διευθετήσεις και προσβάσεις ρεμάτων στην Π.Ε. Κοζάνης»

708/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής ποσού 80.000,00€ σύμφωνα με το υπ’αριθμ.49560/644 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με θέμα 1η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 041, με κωδικό έργου 2015ΕΠ04100003 και τίτλο ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

709/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτής στις Πολιτιστικές εκδηλώσεις «Αιανιώτικα 2016» που θα διοργανώσει η Δημοτική Κοινότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης

710/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης για παιδιά που φιλοξενούνται στο Διαπολιτισμικό Καρούτειο Γυμνάσιο-Λύκειο Πενταλόφου

711/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτής  στις εκδηλώσεις Ιστορίας-Πολιτισμού-Τέχνης και παράδοσης με τίτλο «Γιορτές Πέλεκον»

712/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

57

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Σκοπιάς» ΑΜΥΝΤΑΣ ΣΚΟΠΙΑΣ»

713/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Πολιτιστικού   Συλλόγου Τροπαιούχου «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

714/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης του  Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού  Συλλόγου (Μ.Ε.Α.Σ.)» ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ»

715/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Kοζάνης

716/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Kοζάνης

717/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

62

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπάνης έργου Π.Ε. Γρεβενών

718/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών

719/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

720/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

721/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

722/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
67 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

723/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

724/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

725/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

70

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των εκτός έδρας μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 9η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

726/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
71 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των εκτός έδρας μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών στην 9η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

727/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
72 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνηση στου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

728/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
73 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου «ΔΟΞΑ ΑΛΩΝΩΝ»

729/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗ 27/4/2016

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΑΡΙΑ Σ. ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

 

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/26-4-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/26-4-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/26-4-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/26-4-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/26-4-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας