Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/2-10-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΖΕΠ

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/2-10-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/2-10-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Ημερήσιας Διάταξης

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Έργου ’’Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ), Δυτικής Μακεδονίας’’.

Ημερήσιας Διάταξης

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Έργου ’’Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ), Δυτικής Μακεδονίας’’.

Ημερήσιας Διάταξης

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Έργου ’’Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ), Δυτικής Μακεδονίας’’.

220/15 Το Π.Σ. γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά επί της ΣΜΠΕ

Το Π.Σ. γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά επί της ΣΜΠΕ

Το Π.Σ. γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά επί της ΣΜΠΕ

2. Ημερήσιας Διάταξης

Γνωμοδότηση επί του Έργου ‘’Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ), Δυτικής Μακεδονίας’’.

Ημερήσιας Διάταξης

Γνωμοδότηση επί του Έργου ‘’Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ), Δυτικής Μακεδονίας’’.

Ημερήσιας Διάταξης

Γνωμοδότηση επί του Έργου ‘’Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ), Δυτικής Μακεδονίας’’.

221/15 Το Π.Σ. γνωμοδότησε θετικά επί του έργου και αποφάσισε την αποστολή της απόφασης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σε δεύτερο χρόνο να γίνει διαβούλευση επί του επικαιροποιημένου Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης, πριν την οριστικοποίησή της.

Το Π.Σ. γνωμοδότησε θετικά επί του έργου και αποφάσισε την αποστολή της απόφασης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σε δεύτερο χρόνο να γίνει διαβούλευση επί του επικαιροποιημένου Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης, πριν την οριστικοποίησή της.

Το Π.Σ. γνωμοδότησε θετικά επί του έργου και αποφάσισε την αποστολή της απόφασης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σε δεύτερο χρόνο να γίνει διαβούλευση επί του επικαιροποιημένου Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης, πριν την οριστικοποίησή της.

Κοζάνη  5/10/2015

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Κωτσίδης Γεώργιος