Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/9-10-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/9-10-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/9-10-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων 261/17 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων

2.

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης για την Αποστολή Πρόσκλησης και Εισηγήσεων της Οικονομικής Επιτροπής σε Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου

262/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αποστολή Πρόσκλησης και Εισηγήσεων της Οικονομικής Επιτροπής σε Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
3. Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»

Προϋπολογισμού: 25.500,00 € (με Φ.Π.Α.)

263/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
4. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ένταξης – Απένταξης – Τροποποίησης Έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012 – 2016, μετά την 13η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)

264/17 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την ένταξη – απένταξη – τροποποίηση έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012 – 2016, μετά την 13η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)
5. Ημερήσιας Διάταξης

17η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (17η 2017)

265/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 17η τροποποίηση προϋπολογισμού 
6. Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση Όρων της από 08-08-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ΑΝΚΟ Α.Ε που αφορά την Σύνταξη «Μελέτης Οριστικής Παράκαμψης Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης» στο Έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ»

266/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης

7.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Tρόπου Δημοπράτησης του Έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.». Προϋπολογισμού: 1.500.000,00 € (με το Φ.Π.Α.).

267/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
8. Ημερήσιας Διάταξης

Γνωμοδότηση για Παράταση Άδειας Εκμετάλλευσης Λατομείου Αδρανών Υλικών

268/17 Το Π.Σ. γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της παράτασης άδειας εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών
9. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού : 10.014,62 € (με Φ.Π.Α.)

269/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
10. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο:  «Ηλεκτροδότηση Λατομικών Επιχειρήσεων της Μαρμαροφόρου Περιοχής Τρανοβάλτου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού»

270/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το συγκεκριμένο έργο
11. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την Εκτέλεση του Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ»

271/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης
12. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 1ης Τροποποίησης του Έργου: «Μελέτες Έργων Υποδομής Νέου Οικισμού Μαυροπηγής στην Περιοχή «Ρεμιναλάρ» Αγροκτήματος Μαυροπηγής (Α’ Φάση)»

272/17 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία  την ένταξη στο ΕΑΠ 2012-2016 για το συγκεκριμένο έργο
13. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «Μελέτη Βελτίωσης Ε.Ο. Κοζάνης – Αιανής στο Τμήμα Πρωτοχωρίου – Λευκοπηγής»

273/17 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την ένταξη στο ΕΑΠ 2012-2016 για το συγκεκριμένο έργο
14. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΔΙΚΚΑ» Προϋπολογισμού : 160.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

274/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
15. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την Εκτέλεση του Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΡΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ»

275/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης

16.

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Αρμενοχωρίου» Προϋπολογισμού 432.907,53 €

276/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης  του έργου
17. Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση 4 του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών της  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2017

277/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση 4 του προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από ταμειακά υπόλοιπα παρελθόντων ετών της  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2017
18. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου του Νοσοκομείου Φλώρινας για την Στάθμευση των Ασθενοφόρων» Προϋπολογισμού 9.800,00 €

278/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
19. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πινάκων Δικαιούχων για την Χορήγηση Δέκα (10) Αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

279/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον πίνακα δικαιούχων για την χορήγηση δέκα (10) αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς
20. Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση της με αριθμό 203/17 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

280/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση της με αριθμό 203/17 απόφασης του Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας
21. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

18η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (18η 2017)

281/17 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 18η τροποποίηση προϋπολογισμού

(18η 2017)

 

 

Κοζάνη 16/10/2017

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος