Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/30-3-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/30-3-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/30-3-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης υπηρεσιών φύλαξης (security) του Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας  (CPV 79713000-5) για  διάστημα 3 μηνών

447/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
2 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ της Δημοπράτησης και των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο : «Συντήρηση –βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στην περιοχή Δήμου Βοΐου», προϋπολογισμού 1.785.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

448/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων διακήρυξης του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚHΣ ΕΝOΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

449/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ-ΠΔΜ) για την Ειδική Επιστημονική Έρευνα με τίτλο: «Επιστημονική αναζήτηση αιτιώδους σχέσης μεταξύ των ποιοτικών χαρακτηριστικών του μελιού Καστοριάς και της γεωγραφικής προέλευσής τους, συνολικού προϋπολογισμού 21.280 ευρώ

450/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης της αριθμ. 305/21 απόφασης της Ο.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗς του 2ου  Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού, αξιολόγησης οικονομικών προσφορών , της με αρ. Διακήρυξης  2/2020 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2020-2022 και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων, αναφορικά με την εκ παραδρομής μη καταγραφή δρομολογίων οικονομικού φορέα

451/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής πρότασης από την Π.Ε. Φλώρινας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτική Μακεδονία, Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας (ΟΧΕ), της δράσης «Ενδυνάμωση οικοτουριστικών λειτουργιών πλωτής γέφυρας Αγίου Αχιλλείου & συνοδών λιμενίσκων»

452/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

453/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Κόμβων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2019»

454/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

9

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

455/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ – ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»

456/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 27ης Ιανουαρίου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

457/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 7/2021

458/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ αποφάσεων Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας απευθείας αναθέσεων σε Οικονομικούς Φορείς λόγω λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

459/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ:

Α) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η  ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 38475 18/3/2021  ΑΠΟΦΑΣΗ

Β) ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 34417/10-3-2021  ΑΠΟΦΑΣΗ

14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης της αριθμ. 328/21 (ΑΔΑ: 9Ο5Ι7ΛΨ-ΩΗ7) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

460/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού

461/21

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έτους 2021 Π.Ε. Γρεβενών

462/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

463/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

464/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, με αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2020-21

465/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

466/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

467/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 30/3/21

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ