Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/18-5-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/18-5-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/18-5-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/18-5-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/18-5-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης  

138/21

 

 

Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενης Συνεδρίασης

2.      Προ Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη  απόφασης σχετική με την άμεση  διακοπή εργασιών εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην περιοχή Αερορράχη Αμυνταίου

139/21 Το Π.Σ εγκρίνει ομόφωνα τη λήψη απόφασης σχετική με την άμεση  διακοπή εργασιών εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην περιοχή Αερορράχη Αμυνταίου
3.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ), έτους 2021.

140/21 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία το ετήσιο πρόγραμμα  Προμηθειών και Υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ), έτους 2021
4.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σκοπιμότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ι.Τ.Ε.

141/21 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση σκοπιμότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ι.Τ.Ε.
5.     
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σκοπιμότητας για την κάλυψη δαπάνης συμμετοχής των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2021».

142/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα

την έγκριση σκοπιμότητας για την κάλυψη δαπάνης συμμετοχής των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2021».

6.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».

143/21 Το Π.Σ εγκρίνει κατά πλειοψηφία το σχέδιο αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».
7.      Ημερήσιας Διάταξης

Χαρακτηρισμός του νέου δρόμου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΡΕΜΑ ΚΩΤΟΥΡΗ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ ΣΗΡΑΓΓΑ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ».

144/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το χαρακτηρισμό του νέου δρόμου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΡΕΜΑ ΚΩΤΟΥΡΗ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ ΣΗΡΑΓΓΑ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ.
8.     
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού του έργου της ΠΕ Καστοριάς: «Εκσυγχρονισμός & επέκταση συλλογικών αρδευτικών δικτύων Κορησού – Λιθιάς» Προϋπολογισμού 2.200.000,00.

145/21 Το Π.Σ. εγκρίνει  ομόφωνα τον  τρόπο εκτέλεσης διαγωνισμού του έργου της ΠΕ Καστοριάς: «Εκσυγχρονισμός & επέκταση συλλογικών αρδευτικών δικτύων Κορησού – Λιθιάς» Προϋπολογισμού 2.200.000,00.
9.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού του έργου της ΠΕ Καστοριάς: «Αντιπλημμυρική προστασία, διευθετήσεις και αποκαταστάσεις στην περιοχή Σαρανταπόρου», Προϋπολογισμού 250.000,00 €.

146/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον  τρόπο εκτέλεσης διαγωνισμού του έργου της ΠΕ Καστοριάς: «Αντιπλημμυρική προστασία, διευθετήσεις και αποκαταστάσεις στην περιοχή Σαρανταπόρου», Προϋπολογισμού 250.000,00€.
10.   
Ημερήσιας Διάταξης

Ακύρωση της αριθμ. 221/20 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου όσον αφορά τον προϋπολογισμό του υποέργου 2 και την εκ νέου Έκδοση Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με τον τρόπο δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16 του υποέργου 2 «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Προαστίου και Ασβεστόπετρας στον κόμβο νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού : 3.469.354,84 € (χωρίς Φ.Π.Α.) της Πράξης: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Προαστίου, Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Αγίου Χριστοφόρου Προαστίου, Ασβεστόπετρας και περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας», με κωδικό ΟΠΣ 5022566.

147/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Ακύρωση της αριθμ. 221/20 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου όσον αφορά τον προϋπολογισμό του υποέργου 2 και την εκ νέου Έκδοση Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με τον τρόπο δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16 του υποέργου 2 «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Προαστίου και Ασβεστόπετρας στον κόμβο νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού : 3.469.354,84 € (χωρίς Φ.Π.Α.) της Πράξης: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Προαστίου, Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Αγίου Χριστοφόρου Προαστίου, Ασβεστόπετρας και περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας», με κωδικό ΟΠΣ 5022566.
11.   
Ημερήσιας Διάταξης

Tρόπος δημοπράτησης (Συνοπτικό Διαγωνισμό) σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν.4412/16 για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ 6οΧΛΜ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΙΑΝΗΣ» Προϋπολογισμός: 74.000,00€ (με  Φ.Π.Α.).

148/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης (Συνοπτικό Διαγωνισμό) σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν.4412/16 για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ 6οΧΛΜ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΙΑΝΗΣ» Προϋπολογισμός: 74.000,00€ (με  Φ.Π.Α.).
12.    Τρόπος εκτέλεσης του έργου : «Βελτίωση Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Φλώρινας Αμυνταίου», Προϋπολογισμού δαπάνης  # 2.000.000,00 € #, με το Φ.Π.Α.  149/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου : «Βελτίωση Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Φλώρινας Αμυνταίου», Προϋπολογισμού δαπάνης  # 2.000.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 
13.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου :«Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Ε.Ο.15 και ΕΠ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών», Προϋπολογισμού δαπάνης  # 1.000.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

150/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Ε.Ο.15 και ΕΠ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών», Προϋπολογισμού δαπάνης  # 1.000.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 
14.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης μέρους του Τεχνικού Προγράμματος 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Φλώρινας (Τροπ.1) στα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541.

151/21 Το Π.Σ εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση μέρους του Τεχνικού Προγράμματος 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Φλώρινας (Τροπ.1) στα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541.
15.   
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 1ης τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – νέα έργα έτους 2021 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

152/21 Το Π.Σ εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 1η τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – νέα έργα έτους 2021 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
16.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης νέων έργων εγκεκριμένων με την 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021 της Π.Ε. Γρεβενών.

153/21 Το Π.Σ εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης νέων έργων εγκεκριμένων με την 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021 της Π.Ε. Γρεβενών.
17.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Α’ τρίμηνο 2021.

154/21 Το Π.Σ εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Α’ τρίμηνο 2021.
18.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων του ΚΕ.ΠΕ. για το έτος 2021.

155/21 Το Π.Σ εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον Προϋπολογισμό εσόδων- εξόδων του ΚΕ.ΠΕ. για το έτος 2021.
19.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση Ψηφίσματος για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων.

156/21 Το Π.Σ εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων.

 

Κοζάνη 19/5/2021

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό