Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/1-7-2020 (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/1-7-2020 (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/1-7-2020 (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/1-7-2020 (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

1.   

 

Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων 163/20 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων
2.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη – όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα».

164/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων για την κατασκευή του έργου

3.   

 

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου «Εκσυγχρονισμός και επέκταση συλλογικών αρδευτικών δικτύων Κορησού – Λιθιάς» προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων € στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020 στη δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», υπομέτρο 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού».

165/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολής πρότασης του έργου
4.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Επέκταση Ωραρίου Λειτουργίας των Εμπορικών Καταστημάτων στην πόλη των Γρεβενών

166/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία  την επέκταση ωραρίου λειτουργίας των Εμπορικών Καταστημάτων στην πόλη των Γρεβενών
5.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ένταξης – απένταξης – τροποποίησης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 21η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.).

167/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία  την ένταξη – απένταξη – τροποποίηση έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 21η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.).
6.      Ημερήσιας Διάταξης

Μετασχηματισμός Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. και συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

168/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία  τον Μετασχηματισμό της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. και τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

7.   

 

Ημερήσιας Διάταξης

Α) Ανάκληση της α/α 153/20 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου,

Β) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟΥ» και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για την υλοποίηση του έργου «Ειδική επιστημονική έρευνα προς λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης και ελέγχου του νοσήματος από τον κορωνοϊό COVID-19 (SARS-CoV-2) στη Δυτική Μακεδονία εν αναμονή και του νέου κύματος της επιδημίας και άλλων λοιμωδών νοσημάτων που είναι δυνατόν να μελετηθούν από το εργαστήριο μοριακής βιολογίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Γ) Ορισμός των εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Δ) Εξουσιοδότηση του Γεωργίου Κασαπίδη, Περιφερειάρχη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την υπογραφή της.

169/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία  την ανάκληση της α/α 153/20 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης
8.      Ημερήσιας Διάταξης

1. Ανάκληση της α/α 98/20 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

2. Έγκριση εξουσιοδότησης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για τον ορισμό αρμοδίων υπαλλήλων για την κίνηση – διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών Δημοσίων Επενδύσεων, Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών στην Τράπεζα Ελλάδος – Κατάστημα Ιωαννίνων.

170/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ανάκληση της α/α 98/20 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και την εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για τον ορισμό αρμοδίων υπαλλήλων για την κίνηση – διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών Δημοσίων Επενδύσεων, Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών στην Τράπεζα Ελλάδος – Κατάστημα Ιωαννίνων.
9.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου «Εκσυγχρονισμός Εξοπλισμού Αρδευτικού Δικτύου Βελβεντού» προϋπολογισμού 1.042.220,00€ στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020 στη δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», υπομέτρο 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού».

171/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης του έργου  

10.   

Ημερήσιας Διάταξης

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. α/α 100/20 και με ΑΔΑ: Ω72Β7ΛΨ-ΧΒ6 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας και ii) εισήγηση για την έγκριση μεταφοράς ποσού 453.623,68 ευρώ που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος: Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής, του ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).

172/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία  την ανάκληση της α/α/ 100/20 και την μεταφορά ποσού 453.623,68 ευρώ που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος: Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής, του ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).
11.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση λειτουργίας Κυριακάτικης αγοράς βιβλίου.

173/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την λειτουργία Κυριακάτικης αγοράς βιβλίου

12. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ορισμού νέων μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Προγραμματικής Σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑΣ Δήμου Δεσκάτης Π.Ε. Γρεβενών».

174/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό νέων μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Προγραμματικής Σύμβασης
13.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Επιχορήγησης του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών.

175/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την επιχορήγηση του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών.
14.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης, για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗ ΣΑΡΑΚΙΝΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

176/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία  τη σύναψη της προγραμματικής  Σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗ ΣΑΡΑΚΙΝΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
15.    Ημερήσιας Διάταξης

Επικαιροποίηση μελών Κ.Ε.Π. της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας), της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Φλώρινας και Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ για την υλοποίηση του έργου «Μελέτες διαχείρισης λυμάτων Νομού Φλώρινας (Δ.Ε. Μελίτης)».

177/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την επικαιροποίηση μελών Κ.Ε.Π. της Προγραμματικής Σύμβασης

16. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Κατάρτισης (Τροπ. 0) του προγράμματος έργων 2020 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης (ΔΕΗ).

178/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία  την κατάρτιση (Τροπ.0) του προγράμματος έργων 2020 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης (ΔΕΗ).
17.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «Ύδρευση ΔΕ Αμυνταίου και Αετού, Δήμου Αμυνταίου, από επιφανειακά υδάτινα σώματα και εσωτερικά δίκτυα οικισμών» μεταξύ Δήμου Αμυνταίου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

179/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση για την πράξη: «Ύδρευση ΔΕ Αμυνταίου και Αετού, Δήμου Αμυνταίου, από επιφανειακά υδάτινα σώματα και εσωτερικά δίκτυα οικισμών» μεταξύ Δήμου Αμυνταίου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
18.    Ημερήσιας Διάταξης

36η Έγκριση εισήγησης έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016.

180/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 36η εισήγηση έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016.
19.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Νεστορίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Νεκροταφείων Κάτω Νεστορίου» προϋπολογισμού 24.982,69 ευρώ με ΦΠΑ.

181/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία  το σχέδιο και τους όρους της προγραμματικής σύμβασης

20. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Επαρχιακής Οδού Ε.Ο.11, Νέα Κοτύλη – Διασταύρωση Χρυσής – (ξυλάδικο), για την εκτέλεση του έργου «Αποκαταστάσεις ασφαλτοστρώσεων στο Επ. Οδ. Δίκτυο Καστοριάς».

182/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου
21.    Ημερήσιας Διάταξης

2η Τροποποίηση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

183/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 2η Τροποποίηση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
22.    Ημερήσιας Διάταξης

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Επαρχιακής Οδού Ε.Ο.12, Κάτω Νεστόριο – Πεύκο – Διασταύρωση Λιανοτοπίου – Πευκόφυτο – Χρυσή – Διασταύρωση προς Κοτύλη (ξυλάδικο), για την εκτέλεση του έργου «Αποκαταστάσεις στο δρόμο από Πεύκο προς Πευκόφυτο».

184/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου
23.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ», προϋπολογισμού: 74.000,00 € με Φ.Π.Α.

185/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

24. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Κοζάνης και του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Ν. Κοζάνης, για την υλοποίηση του έργου «Ανέγερση Μουσείου Κρόκου και γραφείων Διοίκησης» και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Σύμβασης.

186/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης
25.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Τροποποίηση και επέκταση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου χώρου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης».

187/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο
26.    Ημερήσιας Διάταξης

10η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (10η/2020).

188/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 10η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (10η/2020)
27.    Ημερήσιας Διάταξης

11η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (11η/2020).

189/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την  11η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (11η/2020).

 

Κοζάνη 15/7/2020

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό