Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/7-4-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/7-4-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/7-4-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/7-4-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

έγκριση δαπάνης για τη διαμονή  (7) επτά ατόμων, στρατιωτικού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού

499/20 εγκριθηκε ομοφωνα
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ  (11) ΕΝΤΕΚΑ ΑΤΟΜΩΝ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ

500/20 εγκριθηκε ομοφωνα

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση δαπάνης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού και εξοπλισμού προστασίας στα πλαίσια της λήψης προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της ιογενούς λοίμωξης covid-19.

501/20 εγκριθηκε ομοφωνα
4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας                                           Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

502/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση του 2ου πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης) διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση συστήματος ελέγχου στάθμης και παροχής στον αγωγό εκροής φράγματος Μεσοβούνου» και κατακύρωση της σύμβασης, Προϋπολογισμού: 61.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

503/20 εγκριθηκε ομοφωνα
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης) διεξαγωγής ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, του έργου: «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης», Προϋπολογισμού: 2.300.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

504/20 εγκριθηκε ομοφωνα
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΑΜΠΕΛΙΑ’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

505/20 εγκριθηκε ομοφωνα
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΜΕΛΕΤΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΟΛΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗ», προϋπολογισμού δαπάνης  #52939,92  € #

506/20 εγκριθηκε ομοφωνα
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΟΛΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗσ»

507/20 εγκριθηκε ομοφωνα

10

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της παράτασης κατ΄ εξαίρεση για 4 μήνες της Σύμβασης για την καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας Π.Ε. Φλώρινας (ανάθεση υπηρεσιών Οργάνωσης και Επίβλεψης της φυσικής απογραφής και αποτίμησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)

508/20 εγκριθηκε ομοφωνα
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 5 της Διαπραγμάτευσης δρομολογίου για τη μεταφορά ενός (1) νηπίου από το Αμύνταιο στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Φλώρινας που πραγματοποιήθηκε 27-3-2020 και της κατακύρωσης αυτού σε ανάδοχο στα πλαίσια του σχολικού έτους 2019-20

509/20 εγκριθηκε ομοφωνα
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), για την κάλυψη των υποχρεώσεων της έναντι της 1ης  Εγκυκλίου Κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (EΠΑ)»

510/20 εγκριθηκε κατά πλειοψηφια
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αριθμ 45118 31/3/2020 (ΑΔΑ: ΩΤΕΗ7ΛΨ-ΓΑΗ)  απόφασης   η οποία αφορά απευθείας ανάθεση Προμήθειας εξοπλισμού για τη δημιουργία του Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας στο ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΓΝΚ Κοζάνης

511/20 εγκριθηκε ομοφωνα

14

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της 41962 17/3/2020 (ΑΔΑ: Ψ2ΨΠ7ΛΨ-93Ν) απόφασης  που αφορά απευθείας ανάθεση για την  υπηρεσία  φύλαξης (security) του κτιρίου Π.Ε Κοζάνης

512/20 εγκριθηκε ομοφωνα
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικών Διεθνών Διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού στο Επαρχιακό οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιόδου 2020-2021

513/20 εγκριθηκε ομοφωνα
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος ΤΕΒΑ

514/20 εγκριθηκε ομοφωνα
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης εργασιών αμμοβολής, συντήρησης και βαφής οχημάτων του αμαξοστασίου

515/20 εγκριθηκε ομοφωνα
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης προμήθειας καταστροφέα για τη λειτουργία του μηχανήματος έργου με αριθμ. κυκλοφ. ΜΕ 118419

516/20 εγκριθηκε ομοφωνα
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης προμήθειας ψυχρής ασφάλτου και ελαστομερούς ασφαλτικής μαστίχης επισκευής ρωγμών

517/20 εγκριθηκε ομοφωνα

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια ειδών οδοσήμανσης

518/20 εγκριθηκε ομοφωνα
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την άμεση επισκευή του UPS στο Server Room της Π.Ε. Κοζάνης

519/20 εγκριθηκε ομοφωνα
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια συσκευών UPS για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης

520/20 εγκριθηκε ομοφωνα
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την άμεση προμήθεια τριάντα (30) μπαταριών συσκευών UPS στο κτήριο της Π.Ε. Κοζάνης Server Room

521/20 εγκριθηκε ομοφωνα
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατακύρωση του έργου: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ»

522/20 εγκριθηκε ομοφωνα
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων σύμβασης χρησιδανείου για την  παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτήριο της παλιάς Νομαρχίας Φλώρινας στον «Σύλλογο Εκπαιδευτικών Αθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας».                          

523/20 εγκριθηκε ομοφωνα

 

ΚΟΖΑΝΗ 7/4/2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ