Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/11-4-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/11-4-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΟΣΟΥ 1.216.173,00 € ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ – ΩΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017

610/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

611/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση τροποποίησης σύμβασης για την  «Προμήθεια και Εγκατάσταση: Αυτόνομου Φ/Β Συστήματος 40 KWp, λαμπτήρων τύπου LED, πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου, ηλιοθερμικού συστήματος για κάλυψη θερμικών αναγκών και ΖΝΧ σε Εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών» για τις ανάγκες του Υποέργου 4 της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής “Κοινότητας” Γρεβενών»

612/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

613/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

614/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.

615/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

616/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

617/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

618/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 166746/5280/6-12-2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΤΑΞΙ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

619/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 160467/5055/24-11-2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΑΞΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΟΥΜΕΛΙΔΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

620/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

12

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση δαπάνης πολιτιστικού και εθιμικού χαρακτήρα «ανδρομανα»

621/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών στην 8η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

622/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
14 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 8η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

623/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
15 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

624/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Προμήθεια ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών για το έτος 2017»

625/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ:

Α) Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Β) Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΕΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «Προμήθεια αντανακλαστικών σφαιριδίων για το έτος 2017»

626/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ:

Α) Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Β) Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΕΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο ΤΔ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Δήμου Κοζάνης»

627/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή υποδομών πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ε. Κοζάνης»

628/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Βαθυλάκκου, Μεσσιανής, Ροδίτη Νομού Κοζάνης»

629/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Λεβαίας» Π.Ε. Φλώρινας

630/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Λεβαίας» Π.Ε. Φλώρινας

631/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης ποσού 225.000,00 € για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση του δρόμου από Βυσσινιά προς Άγιο Αντώνιο» Π.Ε. Καστοριάς

632/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας «Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια 70 τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης»

633/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου : «Νέες κατασκευές-συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού 2016-2017»

634/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης της Επιτροπής Παραλαβής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της πράξης στην «Κοινότητα Γρεβενών» για τις ανάγκες του υποέργου 5 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της τοπικής «Κοινότητας Γρεβενών»

635/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

27

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης τριμελούς επιτροπής διενέργειας αυτοψίας για την αποφυγή – πρόληψης κινδύνου, στο έργο: «Ταμιευτήρας Παρορίου Ν. Φλώρινας – ΕΡΓΟ υδροληψίας από χείμαρρο Μάλα» Π.Ε. Φλώρινας

636/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων (15) μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017

637/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης σύμβασης που ήταν σε ισχύ 30/6/2016 για το σχολικό έτος 2016-2017 Π.Ε. Κοζάνης

638/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης σύμβασης που ήταν σε ισχύ 30/6/2016 για το σχολικό έτος 2016-2017 Π.Ε. Κοζάνης

639/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικείμενου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε. Κοζάνης

640/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

32

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ορισμού υπολόγου – διαχειριστή την Τασούλα Τρύφων για α)την αντιμετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ, Π.Ε. Φλώρινας β)την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και γ)την ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση της πίστωσης αυτής

641/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ, Η ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

642/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

643/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΗΨΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

6Η107ΛΨ-ΡΛ8 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική επανΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

645/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

646/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

647/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανΗΣ Π.Ε. Καστοριάς

648/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

649/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική επανΕΓΚΡΙΣΗ και ΕΓΚΡΙΣΗ  δαπανών Π.Ε. Φλώρινας

650/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

651/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

43

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συνδιοργάνωση στην εκδήλωση μνήμης και τιμής «76η επέτειος της μάχης της Κρήτης», την οποία θα πραγματοποιήσει 28-5-2017 ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Πτολεμαΐδας

652/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα: «Εκπαίδευση στην επικοινωνία των Οργανισμών Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 03/06/2017, στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας

653/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

654/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

655/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

656/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

657/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

49

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής των πράξεων

«Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016»των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με κωδικούς ΟΠΣ 5000213 (Κοζάνη), 5000192 (Καστοριά), 5000211 (Φλώρινα), 5000212 (Γρεβενά), του Ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους άπορους (ΤΕΒΑ) 2014-2020

658/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

50

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ α) διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.337.645,20 για την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού σε ευρώ ελεύθερο για την προμήθεια τροφίμων και βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής των πράξεων

«Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με κωδικούς Ο.Π.Σ 5000213 (Κοζάνη), 5000192 (Καστοριά), 5000211 (Φλώρινα), 5000212 (Γρεβενά) και

β) ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων και ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού σε ευρώ ελεύθερο για την προμήθεια τροφίμων και βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής και  των πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

659/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ,  Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τις εκδηλώσεις του μορφωτικού συλλόγου Καλονερίου Κοζάνης: «Η ΒΡΟΓΓΙΣΤΑ»

660/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.

661/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.

662/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

663/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

55

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

664/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗ 12/4/2017

H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΑΡΙΑ Σ.ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/11-4-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/11-4-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/11-4-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας