Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/23-3-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/23-3-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/23-3-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/23-3-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής πρότασης για την πράξη «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και αναζωογόνησης αστικού και φυσικού περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» της Πρόσκλησης ΑΤ06 με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση»

403/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Υποστήριξη λειτουργίας του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 μέχρι και την ολοκλήρωσή του», Προϋπολογισμού: 190.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

404/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού ΝΟΚ Κοζάνης», Προϋπολογισμού: 13.000,00€ (Με Φ.Π.Α.)

405/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του βοηθητικού γηπέδου ρίψεων του ΔΑΚ Πτολεμαϊδας», Προϋπολογισμού: 12.400,00€ (Με Φ.Π.Α.)

406/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Προγραμματική  σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,  Δήμου Κοζάνης και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  για το έτος 2021», Προϋπολογισμού: 45.000,00€ (Με Φ.Π.Α.)

407/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δύο έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016

408/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «Βελτίωση συστήματος ελέγχου στάθμης και παροχής στον αγωγό εκροής φράγματος Μεσοβούνου» έως 11-06-2021

409/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες Διαμόρφωσης χώρων για τη στέγαση της ΔΟΥ στο Διοικητήριο Πτολεμαΐδας» έως 30-6-2021

410/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

9

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών στον Πεδινό όγκο Δήμου Βελβεντού»

411/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Μελέτες οδοποιίας Οδικού Δικτύου Νομού Κοζάνης» έως 31-3-2022

412/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.4605/2019, για την απευθείας ανάθεση της σύμβασης σύμφωνα με την αρ.194/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, για την επιλογή αναδόχου για την επικαιροποίηση της μελέτης του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενης οδού από τη διασταύρωση Φούφα – Δροσερού προς Βαρικό μέχρι τα όρια του Νομού»

413/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της δημοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 541, με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ  Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2020» 

414/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της δημοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 541, με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ  Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2020»

415/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της δημοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 541, με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ο.3, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ) / Π.Δ.Μ., ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΕΥΗΣ»

416/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗσ», προϋπολογισμού 2.180.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) ή 1.758.064,52 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

417/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού ΙΙ (κατακύρωσης) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρας-ΖΕΠ και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

418/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας 120  Αυτόματων Απινιδωτών (AEDs), άνω των ορίων, αναλωσίμων & λοιπών υλικών στα πλαίσια του Προγράμματος Απινίδωσης Δημόσιας Πρόσβασης (PAD) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Προϋπολογισμού 160.000,00 € (συμπ ΦΠΑ)»

419/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ακύρωσης εν μέρει  της υπ αριθ. 1845/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σε συμμόρφωση με την αριθμ 411,412/2021 απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) που αφορούν στον   Διεθνή Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών, και των όρων αυτού για την σχολική περίοδο 2020-2021» προϋπολογισμού 2.070.361,81 € (συμπ. ΦΠΑ 13%)

420/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ και εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Προγραμματισμού Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 ειδικότητας Π.Ε. Κτηνιάτρων

421/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ και εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Προγραμματισμού Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 ειδικότητας Μηχανικών

422/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ και εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Προγραμματισμού Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 διαφόρων ειδικοτήτων

423/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Παρεμβάσεις στην Ε.Ο. 22 από τον κόμβο Κύρου προς ΚΤΕΟ – Ασφαλτοστρώσεις» (Π.Ε. Καστοριάς)

424/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

23

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

425/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

426/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

427/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

428/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

429/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ορισμού δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών) ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας

430/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμού δικηγόρου για την σύνταξη υπομνημάτων τριών (3) υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

431/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης για την πληρωμή ελεγκτών δόμησης στα έργα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

432/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την βράβευση των διακριθέντων σχολικών συμμετοχών στον Διαδικτυακό εορτασμό της επετείου 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821

433/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

32

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια οικίσκου (Container) για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών του Κέντρου Υγείας Πτολεμαΐδας

434/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης και το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολ/δας

435/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την ετήσια εισφορά έτους 2021 της ΠΕ Κοζάνης στην Εταιρεία Τουρισμού

436/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια εξοπλισμού

437/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 80,00€ για την προμήθεια ανταλλακτικού για επισκευή εκτυπωτή αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)

438/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης ποσού 1.200,00€ (συμπ. ΦΠΑ) για την άμεση προμήθεια ενός (1) σετ υπολογιστή Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)

439/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

38

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.860,00€ για την παροχή υπηρεσίας ελέγχου συγκεκριμένων χημικών παραμέτρων του πόσιμου νερού, αρμοδιότητας Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Κοζάνης

440/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

441/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έτους 2021 Π.Ε. Γρεβενών

442/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

443/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

444/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 23/3/21

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ