Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/19-7-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/19-7-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/19-7-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/19-7-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων 182/17 Το Π.Σ. εγκρίνει πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων
2. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Παρακολούθηση και Συνθετική Αξιολόγηση Γεωκινδύνων των Λιγνιτικών Πεδίων Δυτικής Μακεδονίας»

183/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την σύναψη Προγραμ-ματικής Σύμβασης
3. Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση διάθεσης θέσεων Μαθητείας στο ΕΠΑΛ Γρεβενών

184/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη διάθεση θέσεων μαθητείας στο ΕΠΑΛ Γρεβενών
4. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Συγκρότησης του 11μελούς Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

185/17 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την συγκρότηση του 11μελούς Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
5. Ημερήσιας Διάταξης

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: ¨Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για την ένταξη των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας στο Σύμφωνο των Δημάρχων

186/17 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης

6.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Όρων Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ΑΝΚΟ Α.Ε που εδρεύει στην Κοζάνη και αφορά την Σύνταξη «Μελέτης Οριστικής Παράκαμψης Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης» στο Έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ»

187/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τους όρους του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης
7. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Όρων Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ΑΝΚΟ Α.Ε που εδρεύει στην Κοζάνη και αφορά την σύνταξη μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ»

188/17 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τους όρους του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης
8. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «Αντικατάσταση Σηματοδοτών 2017» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)

189/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τοντρόπο δημοπράτη-σης του έργου
9. Ημερήσιας Διάταξης

11η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (11η 2017)

190/17 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 11η Τροποποίηση Προϋπολογισμού (11η 2017)
10. Ημερήσιας Διάταξης

12η  Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (12η 2017)

191/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 12η  Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (12η 2017)

11.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σχεδίου Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και του Γενικού Νοσοκομείου «Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο» για το Έργο «Oλοκλήρωση Εργασιών στην Καρδιολογική Κλινική Κοζάνης».

192/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο σύναψης της προγραμματικής σύμβασης
12. Ημερήσιας Διάταξης

Θέσπιση Πάγιων κατ΄ αποκοπή Χορηγημάτων Καθαριότητας ΚΑΕ 1232, για τις Ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

193/17 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την θέσπιση παγίων κατ΄ αποκοπή Χορηγημάτων Καθαριότητας ΚΑΕ 1232, για τις Ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
13. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017» Προϋπολογισμού: 1.000.000,00 €  (με Φ.Π.Α.).

194/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτηση του έργου
14. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017» Προϋπολογισμού : 200.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

195/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτηση του έργου
15. Ημερήσιας Διάταξης

Σύσταση 21 προσωποπαγών θέσεων για την κατάταξη προσωπικού σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων.

196/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την σύσταση 21 προσωποπαγών θέσεων για την κατάταξη προσωπικού σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων

16.

Ημερήσιας Διάταξης

Ένταξη – Τροποποίηση Έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 της Π.Ε. Κοζάνης

197/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ένταξη – τροποποίηση έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 της Π.Ε. Κοζάνης
17. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Αμυνταίου για το Έργο «Κατασκευή Βοηθητικού Αρδευτικού Δικτύου στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα»

198/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υλοποίηση της διαβαθμιδικής σύμβασης
18. Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση (Τροπ.1) του Προγράμματος Έργων 2017 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041

199/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση 1 του Προγράμματος Έργων 2017 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041
19. Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης για Αποκλεισμό του Επαρχιακού Οδικού Τμήματος: «Τ.Κ. Ακρίτα – Δ/ρωση με Ε.Ο.-2 (15χλμ.)» και την Απαγόρευση της Κυκλοφορίας των Οχημάτων σε αυτό.

200/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης
20. Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση 3 του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από ταμειακά υπόλοιπα παρελθόντων ετών της Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2017

201/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση 3 του προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από ταμειακά υπόλοιπα παρελθόντων ετών της Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2017
21. Ημερήσιας Διάταξης

21η  Έγκριση εισήγησης έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού

αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016.

202/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 21η εισήγηση έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016.
22. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Απασχόλησης Πέντε Αποφοίτων των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

203/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την απασχόληση πέντε αποφοίτων των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

23.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Απασχόλησης Πέντε Αποφοίτων των ΕΠΑΛ στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

204/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την απασχόληση πέντε αποφοίτων των ΕΠΑΛ στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
24. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Συνδιοργάνωσης Πολιτιστικής Εκδήλωσης «14Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ»

205/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την συνδιοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «14Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ»
25. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτημάτων Παλαίστρας –Μελίτης Π.Ε. Φλώρινας (2017ΕΠ04100004)» προϋπολογισμού 1.240.000,00 €

206/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
26. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Μελέτη αναδασμού αγροκτημάτων Σκοπιάς – Περάσματος» προϋπολογισμού 544.953,36 €

207/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
27. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

13η  Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (13η 2017)

208/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 13η  Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (13η 2017)

Κοζάνη 25/7/2017

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Κεχαγιάς Φώτιος