Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/16-7-2021 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/16-7-2021 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/16-7-2021 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων 90/2021 Η Επιτροπή ενέκρινε τα πρακτικά
2. 1Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 15,98508 MW στη θέση “ΚΑΡΔΙΑ 1” της Δ.Ε. Πτολεμαΐδας, του Δήμου Εορδαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2)(ΠΕΤ: 2105529826). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

91/2021 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     κατά πλειοψηφία αρνητικά  για τη Μ.Π.Ε. του έργου
3. 2Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 79,99812 MW στη θέση “Ακρινή” της Δ.Ε. Ελλησπόντου του  Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2105526426). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

92/2021 Η Επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
4.
3Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταΐκός Σταθμός ισχύος 24,993MW στη θέση “Χαραυγή 5”» Δ.Ε. Κοζάνης, Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ έργου: 2105538827). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

93/2021 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     κατά πλειοψηφία αρνητικά  για τη Μ.Π.Ε. του έργου
5. 4Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 36,00004MW στη θέση «Χαραυγή 1» Δ.Ε. Κοζάνης, Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ:2105538926). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 

94/2021 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     κατά πλειοψηφία αρνητικά  για τη Μ.Π.Ε. του έργου
6. 5Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 79,981 MW στη θέση “Εξοχή 7” Δ.Ε. Κοζάνης & Δ.Ε. Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».  (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ : 2105526228). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

95/2021 Η Επιτροπή γνωμοδότησε    κατά πλειοψηφία αρνητικά  για τη Μ.Π.Ε. του έργου
7. 6Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 79,98818 MW στη θέση «Εξοχή 8» εντός του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτ. Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.) της Δ.Ε. Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

(Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ : 2105526327).

Φορέας του έργου: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 

96/2021 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     κατά πλειοψηφία αρνητικά  για τη Μ.Π.Ε. του έργου
8.
7Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΕ) Αμπέλια ισχύος 8,84 MW, επί του ρέματος Ασπροποτάμου της Δημοτικής Ενότητας Περιβολίου, του Δήμου Γρεβενών, στην Π.Ε. Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης) (ΠΕΤ: 2102478423). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

97/2021 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά  για τη Μ.Π.Ε. του έργου
9. 8Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 20MWp στη θέση ‘Καλούδι – Παλιάμπελα’ Δήμου Γρεβενών, Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2105524520).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.  

98/2021 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     κατά πλειοψηφία αρνητικά  για τη Μ.Π.Ε. του έργου
10. 9Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη θέση Μελίσσια στο Δ.Δ Κοίλων, του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 9ης, Α/Α 125) (ΠΕΤ: 2103494429). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΛΙΘΟΣ Ι.Κ.Ε.

99/2021 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετιικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
11. 10Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή και Λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 18,346MW με ονομασία ‘Σιταρότοπος 2’ στη θέση ‘Σιταρότοπος’ και τα συνοδά έργα αυτού, στη Δ.Ε. Μελίτης, του Δήμου Φλώρινας, ΠΕ Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2103502726).  Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ABO WIND HELLAS ΑΕ. 

100/2021 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά  για τη Μ.Π.Ε. του έργου
12.
11Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση τμημάτων της επαρχιακής οδού Κοζάνης – Αιανής στη Δ.Ε. Κοζάνης, Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 1ης, Α/Α 6) (ΠΕΤ:2105532127). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ.

101/2021 Η Επιτροπή γνωμοδότησε   ομόφωνα θετικά  για τη Μ.Π.Ε. του έργου
13. 12Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 23,738 MWp στη θέση “Τσουκάρι 1” Δ.Ε. Ασκίου, του Δήμου Βοΐου, της  Π.Ε. Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

(Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2102470420).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΕ.

102/2021 Η Επιτροπή γνωμοδότησε   ομόφωνα αρνητικά  για τη Μ.Π.Ε. του έργου
14. 13Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 14,74MW, στη θέση ‘Κοκκιναράς’ Τ.Κ. Σκήτης, Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2102471121).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΙΚΕ.

103/2021 Η Επιτροπή γνωμοδότησε   ομόφωνα αρνητικά  για τη Μ.Π.Ε. του έργου
15. 14Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 29,656 MWp στη θέση “Τούμπα” Δ.Κ. Σερβίων & Καστανιάς, Δ.Ε. Σερβίων του Δήμου Σερβίων Π.Ε. Κοζάνης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

(Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2102471022).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε. 

104/2021 Η Επιτροπή γνωμοδότησε   ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

 

Κοζάνη, 20/7/2021

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου