Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Αποτίμησης – αποκατάστασης φέρουσας ικανότητας και ενίσχυσης της γέφυρας του ποταμού Βενέτικου επί της Ε.Ο.15 Γρεβενών – Τρικάλων»

Βενέτικος ποταμός Ζιάκα

Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Αποτίμησης – αποκατάστασης φέρουσας ικανότητας και ενίσχυσης της γέφυρας του ποταμού Βενέτικου επί της Ε.Ο.15 Γρεβενών – Τρικάλων»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/16,

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης της ΚΑΠ – ΚΑΕ 978977 Ε.Φ.073, με τίτλο:

«Αποτίμησης – αποκατάστασης φέρουσας ικανότητας και ενίσχυσης της γέφυρας του ποταμού Βενέτικου επί της Ε.Ο.15 Γρεβενών – Τρικάλων», προεκτιμώμενης αμοιβής 37.131,09 ΕΥΡΩ (πλέον ΦΠΑ 24%).

 

 1. Η μελέτη αποτελείται από την κατηγορία (8) Στατικές Μελέτες, προεκτιμώμενης αμοιβής 37.131,09 € και 4.843,19 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, Υποσύστημα Δημοσίων Έργων, με Συστημικό Αριθμό 183520 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.pdm.gov.gr).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 18η Οκτωβρίου 2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 22 Οκτωβρίου 2021 (ώρα 15:00).

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής χαμηλότερη τιμή.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461052682, email: d.te@pdm.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κωνσταντίνος Αναγνώστου, Προϊστάμενος ΔΤΕ/ΠΔΜ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, ήτοι:

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της αναλυτικής διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

 1. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι τρεις (3) μήνες.
 2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 743,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έντεκα (11) μήνες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι έως 27/09/2022. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες, ήτοι έως 27/08/2022.
 3. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΚΑΠ επενδύσεις της Έδρας, ΚΑΕ 978977 Ε.Φ.073.
 4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι από την Οικονομική Επιτροπή / Π.Δ.Μ.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Κασαπίδης Γεώργιος

 

Συνημμένα:

 • Τα σχετικά έγγραφα της προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης με
  τίτλο:
  «Αποτίμησης – αποκατάστασης φέρουσας ικανότητας και ενίσχυσης
  της γέφυρας του ποταμού Βενέτικου επί της Ε.Ο.15 Γρεβενών – Τρικάλων»
  σε μορφή zip