Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου ΠΔΜ

Περίληψη διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Οδικού Δικτύου Αγίου Αντωνίου προς Σιδηροχώρι»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Περίληψη διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Οδικού Δικτύου Αγίου Αντωνίου προς Σιδηροχώρι»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο:

«Επισκευή – Συντήρηση Οδικού Δικτύου Αγίου Αντωνίου προς Σιδηροχώρι» προϋπολογισμού : 420.000,00 € με Φ.Π.Α.

Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: (δαπάνη εργασιών Οδοποιίας, Γ.Ε & Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση)338.709,68€ + (ΦΠΑ24%) 81.290,32€.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) / (ΤΕΥΔ) στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης promitheus.gov.gr.

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20-06-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. π.μ. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα υποβολής προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2 (α) του Ν.4412/2016.

4. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24-06-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. π.μ στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Διοικητήριο Καστοριά 52100 (3ος όροφος).

5. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) προσφέροντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. και ανήκουν στην 1η ΤΑΞΗ και άνω ή στην Α2 ΤΑΞΗ (Αναβαθμισμένο όριο λόγω κοινοπραξίας σύμφωνα με την παρ. 3.β του άρθρου 76 του Ν.4412/16) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και

β) προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους, (6.775,00€) έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε €.

7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

8. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ: 541 /2014ΕΠ54100002 (ΠΕ Καστοριάς), της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το ποσό των 360.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, και τον Δήμο Καστοριάς με το ποσό των 60.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Καστοριά 26 / 05 / 2022

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

 

 

Συνημμένα:

Δείτε ολόκληρη την περίληψη διακήρυξης ΑΔΑ: Ψ8707ΛΨ-2ΛΞ