Περίληψη Διακηρύξεως για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού του Έργου: Φωτεινή σηματοδότηση κόμβου Κ2 (Ασβεστόπετρας) της οδού Πτολεμαΐδας – Δυτ. Εορδαίας

Διαγωνισμός

H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου: «ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ KOMBOY Κ2 (ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ) ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΥΤ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ» με προϋπολογισμό: 83.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.2. Περιγραφή του έργου: Η μελέτη της φωτεινής σηματοδότησης υπαίθριων οδικών έργων αφορά στην σηματοδότηση του κόμβου Κ2 (Ασβεστόπετρας) της οδού Πτολεμαϊδας – Δυτικής Εορδαίας. Ο κόμβος ευρίσκεται πλησίον της Πτολεμαϊδας, επί της νέας επαρχιακής οδού Πτολεμαϊδας – Δυτικής Εορδαίας, στην διασταύρωση με τον τοπικό δρόμο του οικισμού Ασβεστόπετρας του Δήμου Εορδαίας.
3. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

Διαβάστε εδώ την περίληψη