Καρυπίδης Διοικητήριο ΖΕΠ

Περιφερειάρχης Θεόδωρος Καρυπίδης: «Εγκρίθηκε η Τεχνική Βοήθεια εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω της πρωτοβουλίας COAL PLATFORM»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Περιφερειάρχης Θεόδωρος Καρυπίδης: «Εγκρίθηκε η Τεχνική Βοήθεια εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω της πρωτοβουλίας COAL PLATFORM»

Περιφερειάρχης Θεόδωρος Καρυπίδης:

«Εγκρίθηκε η Τεχνική Βοήθεια COAL PLATFORM εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

για την μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω της πρωτοβουλίας COAL PLATFORM»

Ανακοινώθηκε η έγκριση της Τεχνικής Βοήθειας προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω

της πρωτοβουλίας που αναλήφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον μετασχηματισμό και την

οικονομική διαφοροποίηση των ανθρακοφόρων περιοχών της Ευρώπης.

Όπως είναι γνωστό, από τις 11 Δεκεμβρίου 2017 και στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Coal Regions

in Transition Platform – Πλατφόρμα μετάβασης των Ανθρακοφόρων Περιοχών» που πραγματοποιήθηκε

στο Στρασβούργο με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

συμπεριλαμβάνεται στις τέσσερις πρώτες Περιφέρειες που θα υποστηριχθούν πιλοτικά σε τεχνικό

επίπεδο για τη διαμόρφωση της κατάλληλης αναπτυξιακής πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτό και με πρωτοβουλία της Ομάδας Εργασίας Coal Platform που συστάθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με απόφαση του Περιφερειάρχη Θ. Καρυπίδη, υποβλήθηκε στις 28/2/2018 σχετική αίτηση τεκμηρίωσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παροχή «Τεχνικής Υποστήριξης Μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας μέσω της Πρωτοβουλίας Coal Platform».

Η Τεχνική Υποστήριξη η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Υποστήριξης Διαρθρωτικών Αλλαγών 2018 (Structural Reform Support Programme), αφορά στη διαμόρφωση του αναγκαίου πλαισίου και των διαδικασιών σχεδιασμού και διακυβέρνησης σε θεσμικό και χρηματοδοτικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, η Τεχνική Βοήθεια σε συνδυασμό με την ήδη εκπονηθείσα, από την Ομάδα Εργασίας Coal Platform, ολιστική προσέγγιση για βιώσιμη ανάπτυξη, επικεντρώνεται σε τρεις άξονες:

  • Στην ανάπτυξη ενός χωροταξικού σχεδίου για τον υλοποίηση έργων και δράσεων εντός του χώρου των εξοφλημένων ορυχείων.
  • Στην ανάπτυξη του κατάλληλου μηχανισμού διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης των παρεμβάσεων.
  • Στον προσδιορισμό και τον σχεδιασμό του αναγκαίου θεσμικού και χρηματοδοτικού πλαισίου για την επιτυχή υλοποίηση του συνολικού εγχειρήματος.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα προσδιοριστούν οι λεπτομέρειες αναφορικά με τις διαδικασίες αξιοποίησης της Τεχνικής Υποστήριξης.