ΠΕ Καστοριάς: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την διενέργεια φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, στα πλαίσια ελέγχου της ποιότητάς του

Νερό

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την διενέργεια φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, στα πλαίσια ελέγχου της ποιότητάς του

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς / ΠΔΜ διενεργεί ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με αριθμό Διακήρυξης 2/2021 για την διενέργεια φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, στα πλαίσια ελέγχου της ποιότητάς του ((CPV): 71620000-0 Υπηρεσίες Αναλύσεων).

Προϋπολογισμός (μαζί με ΦΠΑ): 45.000,00 ευρώ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 29-03-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού της Π. Ε. Καστοριάς (Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 5).

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 29-03-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Π. Ε. Καστοριάς (Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 4).

Κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αρ. 2/2021.

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύπο 17-03-2021, ημέρα Τετάρτη

Η παρούσα δημοσίευση βαρύνει τον τελικό ανάδοχο .

Πληροφορίες και αντίγραφο της αριθ. 2/2021 Δ/ξης παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από την ανωτέρω Διεύθυνση, Τμήμα Προμηθειών (Διοικητήριο, 2ο όροφος , γραφείο 4, Τηλ.2467350309, email: t.prom@kastoria.pdm.gov.gr).

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός για κάθε παροχή υπηρεσίας ορίζεται ως εξής:

Α) Φυσικοχημικές αναλύσεις 37.000,00€

Β) Μικροβιολογικές αναλύσεις 8.000,00€

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύθηκε στον Τοπικό καθημερινό τύπο της Καστοριάς και αναρτήθηκε επίσης στα προβλεπόμενα σημεία ενδιαφέροντος.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3.1 της παρούσης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

 Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς        Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

  Δημήτριος Σαββόπουλος                                        Γεώργιος Κασαπίδης

 

 

Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την διενέργεια φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, στα πλαίσια ελέγχου της ποιότητάς του, έχει τα ακόλουθα συνημμένα:

Δείτε εδώ την Περίληψη  Διακήρυξης

Δείτε ολόκληρη τη Διακήρυξη