Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2018-2019 στο εθνικό οδικό δίκτυο Π.Δ.Μ

Αποχιονισμός ΠΔΜ

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2018-2019 στο εθνικό οδικό δίκτυο Π.Δ.Μ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2018-2019 στο εθνικό οδικό δίκτυο Π.Δ.Μ,  CPV : 90620000.
 2. Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 1.353.740,00 (με Φ.Π.Α 1.678.637,60 ). Περιλαμβάνεται  δικαίωμα προαίρεσης ποσού 263.940,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
 3. Διάρκεια σύμβασης:  6 μήνες.
 4. Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 27.074,00 ΕΥΡΩ σε περίπτωση που δοθεί προσφορά για όλα τα τμήματα. Προσφορά μπορεί να δοθεί και ανά τμήμα με ανάλογη προσαρμογή της εγγυητικής επιστολής. Περισσότερες λεπτομέρειες στην αναλυτική διακήρυξη.
 5. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 541 και υπόκειται στις κρατήσεις
  1. Κράτηση 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.Δη.Συ.
  2. Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ.
  3. Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου
  4. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8 %.
 6. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
  1. κράτος-μέλος της Ένωσης,
  2. κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  3. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και
  4. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 7. Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
 8. Παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα έως 12/04/2018 και ώρα 15:00.
 9. Παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής έως 20/04/2018  και ώρα 10:00 π.μ. (Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ)
 10. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 9 μήνες από την παραλαβή των προσφορών.
 11. Άνοιγμα των προσφορών: 26/04/2018  και ώρα  10:00 π.μ. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικά μέσα
 12. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ
 13. Πληροφορίες : Από τη Διεύθυνση Οικονομικού/ ΠΔΜ τηλ. 2461351194.
 14. Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ: 05/03/2018 (ID: 2018-035510)
 15. Περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική διακήρυξη η οποία δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και στο site της Π.Δ.Μ www.pdm.gov.gr

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Καρυπίδης Θεόδωρος

 

 

Συνημμένα:

Η περίληψη της διακήρυξης (ΑΔΑ: Ω2ΠΝ7ΛΨ-ΦΟΗ)

Η διακήρυξη