Διαγωνισμός

Παροχή Υπηρεσιών Αποχιονισμού Περιόδου 2017-2018 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Π.Δ.Μ, για τα τμήματα 1 Κοζάνη και 6 Σέρβια

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Παροχή Υπηρεσιών Αποχιονισμού Περιόδου 2017-2018 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Π.Δ.Μ, για τα τμήματα 1 Κοζάνη και 6 Σέρβια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

  1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να προσέλθει στα γραφεία της ΔΤΕ/ΠΔΜ (έδρα) στη διαδικασία  διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Αποχιονισμού Περιόδου 2017-2018 Στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Π.Δ.Μ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΆΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» για τα τμήματα 1 Κοζάνη και 6 Σέρβια.
  2. Η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο με την απόφαση 218/17/23-08-2017 μετά τη με αριθμό 71/2017 σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ. Οι όροι της διαπραγμάτευσης  που εγκρίθηκαν με την 1944/2017/06-09-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αναρτήθηκαν στο site της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας (έδρα) και στα γραφεία της ΔΤΕ/ΠΔΜ (έδρα) στη ΖΕΠ Κοζάνης.
  3. Ο προϋπολογισμός των δύο τμημάτων είναι 451.860,00 πλέον ΦΠΑ.
  4. Η διαπραγμάτευση θα γίνει στα γραφεία της Δ.Τ.Ε/Π.Δ.Μ (έδρα) την Πέμπτη, 21  Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ

 

 

Αντικείμενο – Προεκτιμώμενη αμοιβή – Τόπος – Περιγραφή – Χαρακτηριστικά της σύμβασης – Συμβατική προθεσμία.

1.1 Η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών αφορά τη μίσθωση μηχανημάτων σε 2 τμήματα. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των τμημάτων ή για ένα ή περισσότερα τμήματα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανένας ενδιαφερόμενος να υποβάλει προσφορά στο σύνολο των μηχανημάτων του κάθε τμήματος και ενόψει της επικείμενης χειμερινής περιόδου, υπάρχει η δυνατότητα για το τμήμα αυτό να υποβληθεί προσφορά για οποιαδήποτε μηχάνημα που προβλέπεται σ’ αυτό.

 

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή των υπηρεσιών ανέρχεται σε 451.860,00 € πλέον ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου και δικαιώματος προαίρεσης και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών : 451.860,00 €

Φ.Π.Α. 24% : 108.446,40 €

Ο επιμερισμός της αμοιβής ανά μηχάνημα και τμήμα παρουσιάζεται στον επισυναπτόμενο προϋπολογισμό των υπηρεσιών αποχιονισμού. Η διαπραγμάτευση ως προς το οικονομικό σκέλος της σύμβασης θα γίνει με βάση τις τιμές που αναγράφονται στον προϋπολογισμό της υπηρεσίας χωρίς να επιτρέπεται προσφορά με τιμή μονάδος μεγαλύτερη από αυτή του προϋπολογισμού.

Ρητά αναφέρεται ότι οι ώρες εργασίας που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της σύμβασης δεν είναι δεσμευτικές και ο ανάδοχος θα πληρωθεί τις ώρες πραγματικής εργασίας χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση.

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από Πιστώσεις του Π.Δ.Ε ΣΑΕΠ 541

 

 

Κοζάνη,   12 – 09- 2017

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 Καρυπίδης Θεόδωρος

 

Συνημμένα:

Οι όροι διαπραγμάτευσης