Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Ελέγχου της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Προκηρύξεις θέσεων

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Ελέγχου της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων,

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 7 και 10 του Ν. 4013/2011 (204 Α’), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4441/2016 (227 Α ́) “Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και άλλες διατάξεις”.

3. Το άρθρο 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 8-11 και 16-21 του Π.Δ. 123/2012 (216 Α’) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 122/2012 (Α’ 215), «Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)».

6. Την αριθμ. 7070/14.10.2013 (ΥΟΔΔ 497) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα  “Διορισμός Αντιπροέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων”.

7. Την αριθμ. 7535/06.11.2013 (ΥΟΔΔ 563) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα “Διορισμός τακτικών μελών στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων”.

8. Την υπ’ αριθμ.87288/24.8.2016 (ΥΟΔΔ 454) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα “Διορισμός Προέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων”

9. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 121047/17-11-2106 (ΥΟΔΔ 631 ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα “Διορισμός μελών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων”

10. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1365/22-2-2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Αρχής για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Ελέγχου της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: 6ΗΙΡΟΞΤΒ-ΕΑΩ)

11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση για την Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Ελέγχου της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: ΨΜΔ2ΟΞΤΒ-93Θ)

 

Για την Π.Δ.Μ.