Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)

Μετατάξεις
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4472/17 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις  Δημοσίου …. και λοιπές διατάξεις»( Α/74).
β)τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του Ν.4542/18 «Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας …. για την πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδιδιδόμενων ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα και λοιπές διατάξεις» (Α/95).

γ) την υπ΄αριθμ.Γ4β/οικ.46634/15-06-2018 (Α.Δ.Α.: 60Υ8465ΦΥΟ-Ξ9Κ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (64ΕΣ/2018) για την πλήρωση των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν.4369/2016 (Α’ 33).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε:

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έως και την Παρασκευή 27 Ιουλίου και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται βάσει της ημερομηνίας και της ώρας της οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στον προκαθορισμένο διαδικτυακό τόπο www.asep.gr. Με την αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και αναλυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, όπως ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Κεφ. VI, σελ.6).

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχείο (γ) κοινή υπουργική απόφαση.