Παράταση χρόνου υποβολής προσφορών του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας (Αρ. Διακ. 17/2020, ΕΣΗΔΗΣ 94642)

Μετάθεση ημερομηνίας

Παράταση χρόνου υποβολής προσφορών του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, προϋπολογισμού 180.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ), με α/α ΕΣΗΔΗΣ 94642

Αποφασίζουμε

Την Παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, προϋπολογισμού 180.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ), με συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 94642, μέχρι την 03η /08/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Ο Περιφερειάρχης

Κασαπίδης Γεώργιος

 

 

 


Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρας)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του ν. 4412/16 για συμβάσεις κάτω των ορίων.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Προϋπολογισμός της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 0875 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Ειδικών Φορέων 072 και 073.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90910000-9

ΤΜΗΜΑ 1: «Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – ΤΜΗΜΑ 1», εκτιμώμενου Προϋπολογισμού: 122.000,00 € συμπ. ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ 2: «Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας ΖΕΠ», εκτιμώμενης αξίας 58.000,00 €, συμπ ΦΠΑ.

Συνημμένα:

Η διακήρυξη καθαριότητας

diakirixi17-2020-kathariotita-kozani-orthi