Παράταση απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δάση (έως την Παρασκευή 20 Αυγούστου και ώρα 06.00 πμ)

Αποκαταστάσεις ασφαλτοστρώσεων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Καστοριάς

Παράταση απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δάση (έως την Παρασκευή 20 Αυγούστου και ώρα 06.00 πμ)

Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021.                

Παρατείνεται για μια εβδομάδα ακόμη, έως την Παρασκευή 20 Αυγούστου και ώρα 06.00π.μ, η ισχύς της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που ετέθη σε εφαρμογή στις 5 Αυγούστου και σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται σε ολόκληρη τη χώρα η μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές Natura και άλση.

Ταυτόχρονα, για το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα ή εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως, π.χ. οξυγονοκόλληση, ή καύση εύφλεκτης ύλης.

Για κάθε παράβαση, εκτός από τις σοβαρές ποινικές κυρώσεις, προβλέπεται στην πρώτη περίπτωση πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ και στη δεύτερη, πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ.

 

Η Παράταση ισχύος της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

1. Η ισχύς της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» (Α’ 138), όπως αυτή παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της υπό στοιχεία 1019/4/24-ε’/8.8.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου» (Β’ 3661), παρατείνεται από τη λήξη της έως την Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00.

2. Οι εξαιρέσεις της υπό στοιχεία 1019/4/24-α’/6.8.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του

Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής και Τουρισμού «Εξαιρέσεις από τις απαγορεύσεις του άρθρου πρώτου της από 5.8.2021 Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου» (Β’ 3653), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου μόνου της

υπό στοιχεία 1019/4/24-ε’/8.8.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, διατηρούνται σε ισχύ για το χρονικό

διάστημα της παρ. 1.

Συνημμένα:

Η Παράταση απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δάση (έως την Παρασκευή 20 Αυγούστου και ώρα 06.00 πμ) ΦΕΚ Παράτασης

paratasi_20_8