Π.Ε. Καστοριάς: Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας: Καθαρισμός μικρών τεχνικών και τάφρων

Καθαρισμός μικρών τεχνικών και τάφρων

Π.Ε. Καστοριάς: Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας: Καθαρισμός μικρών τεχνικών και τάφρων

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας: Καθαρισμός μικρών τεχνικών και τάφρων, προϋπολογισμού: 74.000€ με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 

  • Τον Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2014) «Ρυθμίσεις νια την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγάς 2009/S0/EK* και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
  • Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κρότους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ. Α/17-08-2010) «Περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης»
  • Το Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ Α/8 8-2016} «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων. Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), οπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  • Το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52. τεύχος Α/01-04-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (EE 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8** Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
  • Το Π.Δ. 80/2016 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
  • Την με αριθμ. 65/20 (ΑΔΑ: Ε08Υ7ΛΨ-66Η) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εντάχθηκε το έργο στην ΣΑΕΠ 541.
  • Το με αριθ. πρωτ. 183932/2197/11-10-2020 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 18REQ003820987) του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.
  • Την με Α/Α 3709 και αριθ. 152785/26-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΥ7Ι7ΛΨ-47Θ, ΑΔΑΜ: 20REQ007538623) απόφαση δέσμευσης ποσού 40.000,00 € στον ΚΑ.Ε.: 03.071.9471.05.14.
  • Την με αριθμ. 1646/20 (ΑΔΑ: Ω96Α7ΛΨ-76Θ) έγκριση διενεργείας του αναφερόμενου διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, νια την ανάθεση εργασιών καθαρισμού μικρών τεχνικών και τάφρων, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π Ε Καστοριάς.

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός ορίζεται στο συνολικό ποσό των 74.000.00C (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από τον ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66,117, 120 και 121 (παρ. 1γ| του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Τοπικό τύπο της Καστοριάς και θα αναρτηθεί επίσης στα προβλεπόμενα σημεία ενδιαφέροντος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12-01-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00. π.μ. στα γραφεία  της Δ.Τ.Ε. Π.Ε Καστοριάς.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  οικονομικοί φορείς που ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας (χωματουργικές εργασίες).

Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ: 541 (π.κ. 2014ΕΠ54100002) της Π. Ε. Καστοριάς.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη 02/2020