Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL 09)

Ολοκληρώθηκε η μελέτη του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας που περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων που προβλέπονται από την Οδηγία 2007/60/ΕΚ

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Ολοκληρώθηκε η μελέτη του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας που περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων που προβλέπονται από την Οδηγία 2007/60/ΕΚ.

Το τεύχος του Σχεδίου δημοσιεύτηκε ως Παράρτημα στο ΦΕΚ 2689/Β’/06.07.2018 και βρίσκεται αναρτημένο με όλες τις πληροφορίες για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στον ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ: