Ολοκλήρωση της ημιτελούς Σχολής Αστυφυλάκων Γρεβενών

Σχολή Αστυφυλάκων Γρεβενών

Ολοκλήρωση της ημιτελούς Σχολής Αστυφυλάκων Γρεβενών

Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας

Οδός : Ζ Ε Π Κοζάνης
Ταχ.Κωδ. : 50 100 ΚΟΖΑΝΗ
Τηλ. : 2461052682
Telefax : 2461052685
E-mail : d.te@pdm.gov.gr
Πληροφορίες: : Ηλίας  Γιαννόπουλος
  • Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  • Φορέας κατασκευής του έργου: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  • Προϊσταμένη Αρχή: Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Έδρα) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τη παρ.1(γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο54 του Ν. 4447/16, και τη παρ.2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 που έχουν έδρα στην Κοζάνη.
Οδός : Δημοκρατίας 27, Διοικητήριο
Ταχ.Κωδ. : 50 100 ΚΟΖΑΝΗ
Τηλ. : 2461351568
Telefax : 2461047229
E-mail : info.oe@pdm.gov.gr
  • Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Το ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
  • Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΔΡΑ
  • Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο.
  • Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα, στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεόδωρος Καρυπίδης

 

 

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

Περισσότερες πληροφορίες για την Ολοκλήρωση της ημιτελούς Σχολής Αστυφυλάκων Γρεβενών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος 77832

 

 

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Φορέας κατασκευής του έργου: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προϊσταμένη Αρχή: Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Έδρα) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τη παρ.1(γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο54 του Ν. 4447/16, και τη παρ.2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 που έχουν έδρα στην Κοζάνη.