Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης αυτών, του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας 120 αυτόματων απινιδωτών (AEDs), αναλωσίμων & λοιπών υλικών, στα πλαίσια του Προγράμματος Απινίδωσης Δημόσιας πρόσβασης (PAD) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 160.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ), με α/α ΕΣΗΔΗΣ 81624

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης αυτών, του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας 120 αυτόματων απινιδωτών (AEDs), αναλωσίμων & λοιπών υλικών, στα πλαίσια του Προγράμματος Απινίδωσης Δημόσιας πρόσβασης (PAD) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 160.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ), με α/α ΕΣΗΔΗΣ 81624

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης αυτών, του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας 120 αυτόματων απινιδωτών (AEDs), αναλωσίμων & λοιπών υλικών, στα πλαίσια του Προγράμματος Απινίδωσης Δημόσιας πρόσβασης (PAD) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 160.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ), με α/α ΕΣΗΔΗΣ 81624

Σας πληροφορούμε ότι, κατόπιν αιτημάτων των υποψήφιων οικονομικών φορέων και λόγω των έκτακτων συνθηκών που αντιμετωπίζει η χώρα λόγω του COVID-19, με την αριθ. 163057/12-11-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας μετατέθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την 04/01/2021 και ώρα 15:00.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί τρεις (3) ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα την 11/01/2021.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (εγγυητική συμμετοχής, φορολογικές ασφαλιστικές) και το χρόνο ισχύος αυτών, σε συνάρτηση με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους στο σύστημα  και με την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

Κατά συνέπεια θα πρέπει να εξασφαλίσουν φορολογικές – ασφαλιστικές ενημερότητες σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ενώ και ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής να καταλαμβάνει την νέα ημερομηνία του διαγωνισμού.

Εφόσον έχουν εκδοθεί οι εγγυητικές συμμετοχής και αναγράφουν ημερομηνία ισχύος με βάση την προηγούμενη ημερομηνία του διαγωνισμού, θα πρέπει να αιτηθείτε, από την πλευρά σας, παράταση του χρόνου ισχύος αυτής ή να προχωρήσετε σε έκδοση νέας εγγυητικής με νέο χρόνο ισχύος.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Οικονομικού

Βασίλειος Κωτούλας

Να υπενθυμίσουμε ότι:

1.2    Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΚΑΠ Επενδύσεις Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 9789.51 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020  του Φορέα 073

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια 120 Αυτόματων Απινιδωτών (AEDs), των αναλωσίμων αυτών και λοιπών υλικών, στα πλαίσια του Προγράμματος Απινίδωσης Δημόσιας Πρόσβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 33182100-0

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της ποσότητας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 160.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δύο (2) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

 • του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • του ν. 4314/2014 (Α’ 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
 • του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 • του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 • της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 • του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 • του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
 • του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 • του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
 • του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) [συμπληρώνεται κατά περίπτωση]
 • του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 • του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 • του ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 • του ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 • του π.δ 28/2015 (Α’ 34)

  Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

 • του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 • του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 • της με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
 • Το αριθ. 2209/17-05-2019 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β) Παράρτημα Κοζάνης «Προδιαγραφές Αυτόματου Απινιδωτή».
 • Η αριθ. 274/18 (ΑΔΑ Ψ63Γ7ΛΨ-ΙΛΩ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση Προγράμματος Απινίδωσης δημόσιας υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»
 • Η αριθ. 562/19 (ΑΔΑ ΩΥ257ΛΨ-ΑΛΟ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση Δαπάνης.
 • Η αριθ. 45483/3871/14-03-2019 (ΑΔΑ ΩΞ557ΛΨ-4Υ4) Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης έτους 2019
 • Η αριθ. 16879/03-02-2020 (ΑΔΑ ΩΥΤ17ΛΨ-ΤΔΖ, 20REQ007174998) Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης έτους 2020
 • Την διαδικασία διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών οι οποίες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στο ΚΗΜΔΗΣ (19DIAB000005265/2019-07-08) και τα αποτελέσματα αυτής.
 • Το αριθ. 112781/11-08-2020 (20REQ007170639) έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας «Διαβίβαση Τεχνικών Προδιαγραφών».
 • Η με αριθμό 1129/20 (ΑΔΑ ΨΔΨ17ΛΨ-879) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης όρων και έγκριση των όρων του Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, προμήθειας 120 αυτόματων αντίδοτών (AEDs), αναλωσίμων & λοιπών υλικών στα πλαίσια του προγράμματος απινίδωσης δημόσιας πρόσβασης (PAD) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Ορθή Επανάληψη 12/10/2020).
 • των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Συνημμένα:

Η ανακοίνωση για την μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης αυτών του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας 120 αυτόματων απινιδωτών (AEDs), αναλωσίμων & λοιπών υλικών, στα πλαίσια του Προγράμματος Απινίδωσης Δημόσιας πρόσβασης (PAD) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 160.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ), με α/α ΕΣΗΔΗΣ 81624 (ΑΔΑ: ΩΘ2Α7ΛΨ-86Δ)