Κοινοποίηση της αριθμ. 73/2018 απόφασης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, σχετικά με εξαγορά εκτάσεων στο αγρόκτημα και συνοικισμό Οκτώ Σπίτια Δήμου Κοζάνης

Κοίλα Κοζάνης

Κοινοποίηση της αριθμ. 73/2018 απόφασης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, σχετικά με εξαγορά εκτάσεων στο αγρόκτημα και συνοικισμό Οκτώ Σπίτια Δήμου Κοζάνης

Σας στέλνουμε αντίγραφο της αριθμ. 73/2018 απόφασης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών σχετικά με εξαγορά εκτάσεων στο αγρόκτημα & συνοικισμό «Οκτώ Σπίτια» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4061/2012, καθώς και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Κατά της ως άνω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου & Νομιμότητας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των (30) τριάντα ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Ε.Θ.Γ.& Ε.Δ., που εκδίδεται κατ εφαρμογήν των άρθρων 22, 23, 24 και να ζητήσει ακύρωση ή την τροποποίηση της.

Ο Πρόεδρος της Ε.Θ.Γ. & Ε.Δ.

Νικόλαος Βουχάρας

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
α) Δνση Τεχνικών Έργων & Αγροτικών Υποδομών
Τμήμα Τοπογραφικής
Αχαρνών 381 και Δεστούνη Τ.Κ. 11143 Αθήνα
(με αντίγραφο απόφασης για τη σχετική
σημείωση μεταβολής των κτηματολογικών στοιχείων)
β) Δνση Ακίνητης Περιουσίας / Τμήμα Ακινήτων
Αχαρνών 381 και Δεστούνη 2 Τ.Κ. 111 43 Αθήνα
(με αντίγραφο απόφασης)
2) Δνση Πολιτικής Γης Περ. Δυτ. Μακεδονίας
Ενταύθα
(με αντίγραφο απόφασης για τη σχετική
σημείωση μεταβολής των κτηματολογικών στοιχείων)
3) Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ –ΚΟΖΑΝΗ ΤΚ 50100
(για ΤΚ ΚΟΙΛΑ (ΟΚΤΩ ΣΠΙΤΙΑ))
(με την παράκληση να κοινοποιήσει την παρούσα
και να μας στείλει σχετικό αποδεικτικό)
4) Ενδιαφερόμενοι


Συνημμένα:

Η Απόφαση αριθμ. 73/2018 της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, σχετικά με εξαγορά εκτάσεων στο αγρόκτημα και συνοικισμό Οκτώ Σπίτια Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ: ΩΠΤΙ7ΛΨ-ΛΧ5)

Απόφαση αριθμ. 73 / /2018

Η κατά το άρθρο 14 του Ν. 4061/2012 Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών όπως συγκροτήθηκε με την αρίθμ. 72143/2887/07-06-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και τροποποιήθηκε με την αριθμ. 118842/2835/05-07-2017 απόφαση του, αποτελούμενη από τους:

1. Εμμανουηλίδου Θεοδώρα του Αναστασίου ως τακτικό μέλος, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ορισμένη με την αριθ. 38774/1022/09-04-2015 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας στη Διοικητική και Γραμματειακή υποστήριξη του γραφείου του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του πολίτη & Επιχείρησης του κλάδου ΠΕ Δ/κού-Οικονομικού (ΙΔΑΧ) με βαθμό Β, με αναπληρωματικό μέλος την Καλογήρου Ησαϊα του Αποστόλου (ΙΔΑΧ) υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού με Α βαθμό.

2. Βουχάρα Νικόλαο του Κωνσταντίνου ως τακτικό μέλος, προϊστάμενο του τμήματος Τοπογραφίας της Δ/νσης Πολικής Γης (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με Α βαθμό, με αναπληρωματικό μέλος τον Κάτανα Δημήτριο του Γεωργίου, υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Β.

3 Μακρίδου Μαριάνθη του Αλεξάνδρου ως τακτικό μέλος προϊσταμένη του τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α, με αναπληρωματικό μέλος την Αμπαζίδου Ναζλή του Γεωργίου υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας με Α βαθμό και με τη συμμετοχή της υπαλλήλου της Δ.Ο.Υ Κοζάνης κας Εγρέ Μαλαματή του Ιωάννη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο 13ο Γραφείο της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνης, στις 21-03-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 πρωινή παρουσία της Γραμματέας κας Βακαλοπούλου Κωνσταντίας, για να γνωμοδοτήσει επί των αιτήσεων