Κλήρωση για την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για την παραλαβή των ποσοτήτων του αντιπαγετικού άλατος

Αποχιονισμός ΠΔΜ

Ανακοινώνουμε ότι στις 16/01/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για την παραλαβή των ποσοτήτων του αντιπαγετικού άλατος για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Οι ανωτέρω Επιτροπές θα συσταθούν  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/16 και του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 περί  συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση από στελέχη – υπαλλήλους των Δ/νσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για συμμετοχή στο εν λόγο συλλογικό όργανο και διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και γνώσεις προκειμένου να διατυπώσουν εμπεριστατωμένη, τεχνοκρατικά άρτια και αμερόληπτη κρίση.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος