Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 1.500 τόνων αντιπαγετικού αλατιού 2015-2016 – Π.Ε. Κοζάνης

Διαγωνισμός

Συνολικός προϋπολογισμός του προς προμήθεια είδους:  123.000,00  Euro (με Φ.Π.Α.).

Δ Ι Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η

O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

  1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
  2. Το Π.Δ. 146/10 (ΦΕΚ 239/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

Διαβάστε εδώ την διακήρυξη