Επαναπροκήρυξη Διεθνούς ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 4.550 τόνων αντιπαγετικού αλατιού

Διαγωνισμός
Επαναπροκήρυξη Διεθνούς ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 4.550 (τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα) τόνων αντιπαγετικού αλατιού, με δικαίωμα προαίρεσης προμήθειας επιπλέον 440 τόνων, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ. Τ. Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2015 – 2016́. (CPV 34927100-2) Συνολικός προϋπολογισμός του προς προμήθεια είδους: 340.000,00 Euro (με Φ.Π.Α.) ο οποίος αναλύεται ως εξής:

Διαβάστε εδώ το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης