Μητρώο Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεων Καύσης (ΜΜΜΕΚ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Μητρώο Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεων Καύσης (ΜΜΜΕΚ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Τι είναι οι μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης;

«μονάδα καύσης»: κάθε τεχνική συσκευή στην οποία οξειδώνονται καύσιμα με σκοπό τη χρησιμοποίηση της παραγόμενης θερμότητας.

«μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης»: μονάδες καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από 1 MW και μικρότερη από 50 MW), ανεξαρτήτως του είδους των χρησιμοποιούμενων από αυτές καυσίμων.

Συνδυασμός που σχηματίζεται από δύο ή περισσότερες νέες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης θεωρείται ενιαία μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης και η ονομαστική θερμική ισχύς τους προστίθεται με σκοπό τον υπολογισμό της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος της μονάδας, όταν:

 • τα απαέρια τέτοιων μεσαίου μεγέθους μονάδων καύσης απορρίπτονται μέσω κοινής καπνοδόχου ή
 • λαμβάνοντας υπόψη τεχνικούς και οικονομικούς παράγοντες, τα απαέρια τέτοιων μεσαίου μεγέθους μονάδων καύσης θα μπορούσαν, με απόφαση της αρμόδιας αρχής, να απορρίπτονται μέσω κοινής καπνοδόχου.

Ποιες μονάδες θεωρούνται υφιστάμενες και ποιες νέες;

«υφιστάμενη μονάδα καύσης»: μονάδα καύσης, ανεξάρτητα από το χώρο εγκατάστασής της, που τέθηκε σε λειτουργία πριν από τις 20 Δεκεμβρίου 2018 ή για την οποία χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης ή έγκριση εγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 48Β του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) ή ΑΕΠΟ/ΠΠΔ ή προσωρινή ενιαία άδεια λειτουργίας (ότι προηγείται χρονικά) πριν από τις 19 Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι η μονάδα τέθηκε σε λειτουργία το αργότερο στις 20 Δεκεμβρίου 2018.

«νέα μονάδα καύσης»: μονάδα καύσης εκτός από τις υφιστάμενες μονάδες καύσης, ανεξάρτητα από το αν αποτελεί τμήμα υφιστάμενου έργου ή δραστηριότητας.

Σε ποιες μονάδες δεν εφαρμόζεται η οδηγία 2015/2193/ΕΕ και η υπ’ αριθμ. 6164/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1107 Β’)

Η Οδηγία 2015/2193/ΕΕ και κατ’ επέκταση η υπ’ αριθμ. 6164/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1107 Β’), δεν εφαρμόζονται:

α) στις μονάδες καύσης που καλύπτονται από το κεφάλαιο III ή το κεφάλαιο IV της κοινής υπουργικής απόφασης 36060/1155/Ε.103/2013 (Β’ 1450), όπως έχει τροποποιηθεί με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 44105/1398/Ε.103/2013 (Β’ 1890), 34062/957/Ε103/2015 (Β’ 1793), 181627/1185/2016 (Β’ 2494) (Οδηγία 2010/75/ΕΕ),

β) στις μονάδες καύσης που καλύπτονται από την υπουργική απόφαση Δ13/ο/121/2007 (Β’ 53) όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπουργικές αποφάσεις Δ13/Ο/1096/2014 (Β’ 218), Δ13/Ο/11985/2012 (Β’ 3181) και Δ13/Ο/3967/2011 (Β’ 741) (Οδηγία 97/68/ΕΚ),

γ) στις μονάδες καύσης σε αγροκτήματα με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ μικρότερη ή ίση των 5 MW, οι οποίες χρησιμοποιούν ως καύσιμο αποκλειστικά αμεταποίητη κόπρο πουλερικών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

δ) στις μονάδες καύσης στις οποίες τα αέρια προϊόντα καύσης χρησιμοποιούνται για την απευθείας θέρμανση, ξήρανση ή οποιαδήποτε άλλη κατεργασία αντικειμένων ή υλικών,

ε) στις μονάδες καύσης στις οποίες τα αέρια προϊόντα καύσης χρησιμοποιούνται για άμεση θέρμανση με αέριο καύσιμο που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση εσωτερικών χώρων με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας,

στ) στις μονάδες μετάκαυσης που προορίζονται για τον καθαρισμό των απαερίων βιομηχανικών διεργασιών με καύση και δεν λειτουργούν ως αυτόνομες μονάδες καύσης,

ζ) σε κάθε τεχνική συσκευή που χρησιμοποιείται για την πρόωση οχήματος, πλοίου ή αεροσκάφους,

η) στους αεριοστροβίλους και στις αεριοκίνητες και ντιζελοκίνητες μηχανές, όταν χρησιμοποιούνται σε εξέδρες ανοικτής θάλασσας,

θ) στις μονάδες αναγέννησης καταλυτών που χρησιμοποιούνται στην καταλυτική πυρόλυση,

ι) στις εγκαταστάσεις μετατροπής υδρόθειου σε θείο,

ια) σε αντιδραστήρες που χρησιμοποιούνται στη χημική βιομηχανία,

ιβ) σε συστοιχίες καμίνων κοκ,

ιγ) σε υψικαμίνους Cowper,

ιδ) σε κλιβάνους κρεματορίων,

ιε) σε μονάδες καύσης που τροφοδοτούνται μόνο με καύσιμα διυλιστηρίου ή με άλλα καύσιμα για την παραγωγή ενέργειας μέσα σε διυλιστήρια πετρελαίου και αερίου,

ιστ) σε λέβητες ανάκτησης εντός εγκαταστάσεων για την παραγωγή χαρτοπολτού.

Επίσης, δεν εφαρμόζονται στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης ούτε στις δραστηριότητες δοκιμών που αφορούν μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν διαρκούν περισσότερο από δύο έτη.

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί μία μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/2193/ΕΕ και την υπ’ αριθμ. 6164/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1107 Β’);

Πέραν των λοιπών υποχρεώσεων που απορρέουν από άλλες διατάξεις, οι μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης θα πρέπει:

 • Να εγγράφονται στο Μητρώο μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεων καύσης (ΜΜΜΕΚ), εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 6164/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1107 Β’).
 • Να συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές εκπομπών που ισχύουν κατά περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 7 της της υπ’ αριθμ. 6164/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1107 Β’) και  καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ αυτής.

 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης των ΜΜΕΚ;

 1. Ο φορέας εκμετάλλευσης παρακολουθεί τις εκπομπές σύμφωνα, κατ’ ελάχιστον, με το Παράρτημα ΙΙΙ Μέρος 1 της υπ’ αριθμ. 6164/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1107 Β’).
 2. Για τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν περισσότερα του ενός καύσιμα, η παρακολούθηση των εκπομπών διενεργείται κατά την τροφοδότηση με το καύσιμο ή μείγμα καυσίμων που είναι πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα το υψηλότερο επίπεδο εκπομπών και κατά τη διάρκεια περιόδου που αντιπροσωπεύει τις κανονικές συνθήκες λειτουργίας.
 3. Ο φορέας εκμετάλλευσης τηρεί αρχείο και επεξεργάζεται όλα τα αποτελέσματα της παρακολούθησης κατά τρόπο ώστε να επιτρέπεται η επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές εκπομπών σύμφωνα με τους κανόνες του παραρτήματος ΙΙΙ μέρος 2.
 4. Για τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν δευτεροβάθμιο εξοπλισμό μείωσης των εκπομπών προκειμένου να συμμορφωθούν με τις οριακές τιμές εκπομπών, ο φορέας εκμετάλλευσης τηρεί αρχείο της αποτελεσματικής συνεχούς λειτουργίας του εν λόγω εξοπλισμού ή πληροφορίες που την αποδεικνύουν.
 5. Ο φορέας εκμετάλλευσης μεσαίου μεγέθους μονάδας καύσης διατηρεί τα ακόλουθα:

α) την άδεια ή την απόδειξη εγγραφής στο Μητρώο από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας και, κατά περίπτωση, την επικαιροποιημένη έκδοση αυτής και τις σχετικές πληροφορίες,

β) τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4,

γ) κατά περίπτωση, αρχείο των ωρών λειτουργίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφοι 3 και 8,

δ) αρχείο του είδους και των ποσοτήτων των καυσίμων που χρησιμοποιήθηκαν στη μονάδα και τυχόν δυσλειτουργιών ή βλαβών του δευτεροβάθμιου εξοπλισμού μείωσης των εκπομπών,

ε) τις καταγραφείσες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και τα ληφθέντα μέτρα, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 7.

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία β) έως ε) διατηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι ετών.
 1. Ο φορέας εκμετάλλευσης θέτει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τα δεδομένα και τις πληροφορίες που απαριθμούνται στην παράγραφο 5 στη διάθεση της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής κατόπιν αιτήματος.
  Η αρμόδια ελεγκτική αρχή μπορεί να υποβάλλει το εν λόγω αίτημα προκειμένου να επιτραπεί ο έλεγχος της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 6164/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1107 Β’) υπουργικής απόφασης.
  Η αρμόδια ελεγκτική αρχή διατυπώνει το αίτημα αυτό, εάν ένα μέλος του κοινού ζητήσει πρόσβαση στα δεδομένα ή στις πληροφορίες που απαριθμούνται στην παράγραφο 5.
 2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές εκπομπών που ορίζονται στο παράρτημα II, ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει άμεσα την αρμόδια αρχή και λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης το συντομότερο δυνατόν, με την επιφύλαξη των μέτρων που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 9.
  Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ καθορίζεται το είδος, η συχνότητα και ο μορφότυπος της ενημέρωσης όσον αφορά περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που θα πρέπει να παρέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης στην αρμόδια αρχή.
 3. Ο φορέας εκμετάλλευσης παρέχει στην αρμόδια ελεγκτική αρχή κάθε αναγκαία συνδρομή για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων και των επιτόπιων επισκέψεων, τη δειγματοληψία και τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων της για τους σκοπούς της υπ’ αριθμ. 6164/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1107 Β’) υπουργικής απόφασης.
 4. Ο φορέας εκμετάλλευσης μεριμνά ώστε οι περίοδοι έναρξης και διακοπής λειτουργίας της μεσαίου μεγέθους μονάδας καύσης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερες.

Τι είναι το Μητρώο μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεων καύσης (ΜΜΜΕΚ) και ποια είναι αρμόδια Υπηρεσία τήρησής του;

 1. Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας τηρεί Μητρώο μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεων καύσης (εφεξής ΜΜΜΕΚ) στο οποίο εγγράφονται όλες οι μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης.
  Στο ΜΜΜΕΚ καταχωρούνται οι διαθέσιμες πληροφορίες του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθμ. 6164/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1107 Β’).
 2. Η εγγραφή στο ΜΜΜΕΚ γίνεται αμελλητί από την οικεία Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας κατόπιν παροχής των σχετικών πληροφοριών από τις εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες ή τον φορέα εκμετάλλευσης εφόσον οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν διαθέτουν το σύνολο των πληροφοριών αυτών.
 3. Το ΜΜΜΕΚ, με το σύνολο των πληροφοριών του Παραρτήματος Ι, είναι διαθέσιμο στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας της οικείας Περιφέρειας ή με άλλο ισοδύναμο τρόπο, όπως μέσω διαδικτύου.
 4. Εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τηρεί συγκεντρωτικό ΜΜΜΕΚ όπου καταχωρίζεται το σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στα ΜΜΜΕΚ των Περιφερειών.
  Οι Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωροταξίας των Περιφερειών υποχρεούνται να ενημερώνουν με τις τυχόν επερχόμενες αλλαγές το οικείο ΜΜΜΕΚ και να κοινοποιούν τις αλλαγές στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να ενημερώνεται το συγκεντρωτικό ΜΜΜΕΚ.

Ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από τον φορέα εκμετάλλευσης στην αρμόδια αρχή για την εγγραφή στο ΜΜΜΕΚ;

 1. Επωνυμία και έδρα του φορέα εκμετάλλευσης και, σε περίπτωση σταθερών μεσαίου μεγέθους μονάδων καύσης, διεύθυνση της θέσης τους (και της προηγούμενης θέσης τους σε περίπτωση μετεγκατάστασής τους).
 2. Ονομαστική θερμική ισχύς (MW) της μεσαίου μεγέθους μονάδας καύσης.
 3. Είδος της μεσαίου μεγέθους μονάδας καύσης (ντιζελοκίνητη μηχανή, αεριοστρόβιλος, μηχανή διπλού καυσίμου, άλλη μηχανή ή άλλη μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης).
 4. Είδος και αναλογία των χρησιμοποιούμενων καυσίμων, σύμφωνα με τις κατηγορίες καυσίμων που προβλέπονται στο παράρτημα II.
 5. Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της μεσαίου μεγέθους μονάδας καύσης ή απόδειξη του γεγονότος ότι η λειτουργία άρχισε πριν από την 20η Δεκεμβρίου 2018.
 6. Τομέας δραστηριότητας της μεσαίου μεγέθους μονάδας καύσης ή της μονάδας στην οποία αυτή χρησιμοποιείται (κωδικός NACE).
 7. Αν η μονάδα αδειοδοτείται ή εγγράφεται σε Μητρώο (εκτός του ΜΜΜΕΚ).
 8. Εφόσον ανήκει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4014/ 2011, το είδος έργου ή δραστηριότητας και η κατάταξη αυτού.
 9. Αν η μονάδα είναι υφιστάμενη ή νέα, σταθερή ή κινητή.
 10. Προβλεπόμενος αριθμός ετήσιων ωρών λειτουργίας της μεσαίου μεγέθους μονάδας καύσης και μέσο φορτίο κατά τη χρήση της.
 11. Στην περίπτωση χρήσης των απαλλαγών του άρθρου 7 παράγραφος 3 ή 8,
  δήλωση υπογεγραμμένη από τον φορέα εκμετάλλευσης, στην οποία βεβαιώνεται ότι
  η λειτουργία της μεσαίου μεγέθους μονάδας καύσης δεν θα υπερβαίνει τον αριθμό
  των ωρών που αναφέρονται στις εν λόγω παραγράφους.

Πότε και πως γίνεται η εγγραφή στο Μητρώο Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεων Καύσης (ΜΜΜΕΚ);

 1. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία καμίας νέας μεσαίου μεγέθους μονάδας καύσης χωρίς άδεια ή χωρίς να έχει εγγραφεί σε Μητρώο (ΜΜΜΕΚ).
 2. Από 1ης Ιανουαρίου 2024, δεν επιτρέπεται η λειτουργία καμίας υφιστάμενης μεσαίου μεγέθους μονάδας καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη των 5 ΜW χωρίς άδεια ή χωρίς να έχει εγγραφεί σε Μητρώο.
 3. Από 1ης Ιανουαρίου 2029, δεν επιτρέπεται η λειτουργία καμίας υφιστάμενης μεσαίου μεγέθους μονάδας καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ μικρότερη ή ίση των 5 ΜW χωρίς άδεια ή χωρίς να έχει εγγραφεί σε Μητρώο.

Σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβεί ο φορέας εκμετάλλευσης της ΜΜΕΚ σε περίπτωση αλλαγών;

 1. Στην περίπτωση που ο τομέας δραστηριότητας της μεσαίου μεγέθους μονάδας καύσης (νέας ή υφιστάμενης) αδειοδοτείται περιβαλλοντικά σύμφωνα με το ν. 4014/2011 και κατατάσσεται στην κατηγορία Α, ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει την αρμόδια αρχή για κάθε σχεδιαζόμενη αλλαγή της μεσαίου μεγέθους μονάδας καύσης η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις εφαρμοστέες οριακές τιμές εκπομπών, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 7.Η ενημέρωση συνοδεύεται από τις πληροφορίες του Παραρτήματος Ι. Στην περίπτωση που η σχεδιαζόμενη αλλαγή συνεπάγεται αλλαγή στις εφαρμοστέες οριακές τιμές εκπομπών, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 και ενημερώνεται αμελλητί το ΜΜΜΕΚ. Σε αντίθετη περίπτωση, ενημερώνεται: α) ο φάκελος περιβαλλοντικής αδειοδότησης και β) αμελλητί το ΜΜΜΕΚ.
 2. α. Στην περίπτωση που ο τομέας δραστηριότητας της μεσαίου μεγέθους μονάδας καύσης (νέας ή υφιστάμενης) αδειοδοτείται περιβαλλοντικά σύμφωνα με το νόμο 4014/2011 και κατατάσσεται στην κατηγορία Β, ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει την αρμόδια αρχή για κάθε σχεδιαζόμενη αλλαγή της μεσαίου μεγέθους μονάδας καύσης η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις εφαρμοστέες οριακές τιμές εκπομπών, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 7.Το αίτημα συνοδεύεται αποκλειστικά από τις πληροφορίες του Παραρτήματος Ι.Οι συμπληρωματικές ΠΠΔ εκδίδονται αμελλητί από την αρμόδια κατά περίπτωση για την έκδοσή τους και ενημερώνεται το ΜΜΜΕΚ.
  β. Στην περίπτωση που λόγω της σχεδιαζόμενης αλλαγής το έργο ή η δραστηριότητα κατατάσσεται στην κατηγορία Α, ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με το νόμο 4014/2011 και ενημερώνεται το ΜΜΜΕΚ.
 3. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει την αρμόδια αρχή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για κάθε σχεδιαζόμενη αλλαγή της μεσαίου μεγέθους μονάδας καύσης η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις εφαρμοστέες οριακές τιμές εκπομπών.

 

Νομοθεσία:

 

 • Κ.Υ.Α.οικ.6164/2018 (ΦΕΚ 1107 Β’): Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης – μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL 313/1/28.11.2015)

 

fek-1107b-2018

 

 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ __ Α.Π.οικ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/25297/1645/15-03-2022 (ΑΔΑ: Ψ6Ν64653Π8-ΜΡΜ)  “Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της ΚΥΑ οικ.6164/2018 (Β’ 1107) «Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL 313/1/28.11.2015)»”.

 

Μητρώο:

Το Μητρώο Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεων Καύσης (ΜΜΜΕΚ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (τελευταία ενημέρωση Ιανουάριος 2022, σε μορφή pdf)

pdm-mmmek-01-2022