Βιβλιογραφία

4. Βιβλιογραφία

4. Βιβλιογραφία

 

 1. ΔΕΗ ΑΕ (2002) Γενική Διεύθυνση Παραγωγής, Υδροηλεκτρικοί σταθμοί – Διαχείριση υδατικών πόρων.
 2. ΔΕΗ, (2009) Μελέτη της ιχθυοπανίδας και προτάσεις για τη διατήρησή της στην περιοχή κατασκευής του υδροηλεκτρικού έργου Ιλαρίωνα. Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων (Ι.Ε.Υ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.).
 3. ΕΥΔΕΠ-ΠΔΜ (2018) Επιχειρησιακό σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας
 4. ΕΣΥΕ (1994) Πραγματικός πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφή της 17ης Μαρτίου 1991
 5. ΕΣΥΕ, (2002) Πραγματικός πληθυσμός της Ελλάδος κατά νομούς, δήμους, δημοτικά διαμερίσματα και οικισμούς (αποτελέσματα απογραφής 2001), Πληροφορίες από την ιστοσελίδα της ΕΣΥΕ (http://www.statistics.gr/),
 6. ΙΓΜΕ (2009) Καταγραφή και αποτίμηση των υδρογεωλογικών χαρακτήρων των υπογείων νερών και των υδροφόρων συστημάτων της χώρας. Υποέργο 3: Παρακολούθηση ισοζυγίων άνω ρου Αλιάκμονα, Βερμίου, Πτολεμαΐδας
 7. Ν. Α. Καστοριάς, (2010) Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξυγίανσης,Προστασίας & Ανάδειξης Λίμνης Καστοριάς. Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.
 8. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – ΠΕ Φλώρινας, (2016) Επιχειρησιακό Σχέδιο Εξυγίανσης, Προστασίας, Ανάδειξης και Αξιοποίησης του συμπλέγματος των λιμνών Ζάζαρης –Χειμαδίτιδας –Πετρών και Βεγορίτιδας του Νομού Φλώρινας. Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.
 9. ΠΕΣΔΑ 2016. Αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Δυτικής Μακεδονίας. ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
 10. Τσιόκανος Κ. (2014) Χωροταξικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη σε λεκάνες απορροής λιμνών: Η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ
 11. Τσιούρης Σωτήρης (1996) Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο για την Περιοχή Λίμνες Χειμαδίτιδα – Ζάζαρη (0111340005). Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων- Υγροτόπων & Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θέρμη.
 12. ΥΠΕΚΑ, Ειδική Γραμματεία Υδάτων. (2012). Ποιότητα επιφανειακών & υπόγειων υδάτων της χώρας 2000 – 2008.
 13. ΥΠΕΚΑ (2013) Μελέτη Αξιολόγησης Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΦΑΣΗ B’ – ΣΤΑΔΙΟ B1.
 14. ΥΠΕΚΑ (2014) Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09)
 15. ΥΠΕΚΑ (2015) ‘Μελέτη Αξιολόγησης Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης’ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΦΑΣΗ B’ – ΣΤΑΔΙΟ B1 –Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 16. ΥΠΕΚΑ (2016). 1η Αναθεώρηση των Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09)
 17. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε – Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων (2009) Εφαρμογή άρθρου 5 οδηγία- Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ