9. Πυρίτιο (SiO2)

9. Πυρίτιο (SiO2)

Το Si είναι το πλέον άφθονο απαντώμενο σταθερό, ηλεκτροθετικό στοιχείο στο γήινο φλοιό.

Οι συγκεντρώσεις του ποικίλουν ανάλογα με τα πετρώματα και οι υψηλότερες συγκεντρώσεις απαντούν σε όξινα πλουτώνια και ηφαιστειακά, ψαμμίτες καθώς και σε αργιλικά ιζήματα.

Οι συγκεντρώσεις του στα εδάφη είναι ανάλογες των συγκεντρώσεων του στοιχείου στα μητρικά πετρώματα.

Η κατανομή του στα εδάφη της περιοχής παρουσιάζει ένα πολύ μεγάλο εύρος τιμών αλλά γενικώς η κατανομή του αντιστοιχεί στη δομή του γεωλογικού υποβάθρου.

Οι χαμηλότερες τιμές εμφανίζονται σε περιοχές όπου επικρατούν ανθρακικά πετρώματα, κυρίως στο νοτιοανατολικό τμήμα της περιοχής, ενώ οι υψηλότερες τιμές παρατηρούνται εκεί, όπου εμφανίζονται πυριτικής σύστασης πετρώματα.

Υψηλές τιμές SiO2 παρατηρούνται και εκεί που συναντάται ο σχηματισμός Περδίκα.

Το Πυρίτιο (SiO2) χρησιμοποιείται σε δομικά υλικά, στην μικροηλεκτρονική (ως ηλεκτρικός μονωτής) και ως συστατικό σε τροφικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες.

Το διοξείδιο του πυριτίου με τη μορφή της άμμου χρησιμοποιείται ως το κύριο συστατικό στην χύτευση σε άμμο για την κατασκευή μεταλλικών συστατικών στη μηχανική και άλλες εφαρμογές.

Το κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου χρησιμοποιείται στην υδραυλική ρωγμάτωση σχηματισμών που περιέχουν σχιστολιθικό πετρέλαιο  και σχιστολιθικό αέριο. Επίσης το διοξείδιο του πυριτίου είναι το κύριο συστατικό στην παραγωγή του γυαλιού.

Η ιδιότητα του ως πυρίμαχο, είναι χρήσιμη σε μορφή ινών ως υλικό θερμικής προστασίας σε υψηλές θερμοκρασίες. Τέλος χρησιμοποιείται ως συστατικό θερμικής βελτίωσης στη βιομηχανία αντλιών θερμότητας εδάφους.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΑ

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Αρ. Δείγματος Cu Pb Zn Co Ni Cr Mo Cb V
ΔΡΕΠΑΝΟ 1 10,3 <3,00 42 110 2750 1050 <10,00 <0,4 50
ΔΡΕΠΑΝΟ 2 9,9 <3,00 35 122 2610 1410 <10,00 <0,4 85
ΔΡΕΠΑΝΟ 3 8,1 <3,00 35,6 100 2550 1150 <10,00 <0,4 71
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 71,1 <3,00 215 54,5 93 146 <10,00 <0,4 <30
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 57,2 <3,00 108 28,6 101 135 <10,00 <0,4 50
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 16,4 11,8 18,2 58,7 1260 1525 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 5,5 <3,00 30,6 87,2 2010 1330 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 3,6 <3,00 24,4 89,5 2502 830 <10,00 <0,4 <30

 

 

 

Χάρτης Πυριτίου ΠΔΜ