8. Καίσιο (Cs)

8. Καίσιο (Cs)

Απαντά κυρίως σε όξινα πλουτώνια πετρώματα και σε αργιλικά ιζήματα. Η συγκέντρωση του στα εδάφη ποικίλει ανάλογα με εκείνη των πετρωμάτων και έχουν αναφερθεί τιμές της τάξης 0,3 – 26 ppm για εδάφη της Ιταλίας και Γαλλίας και 2,2 – 16,7 ppm για εδάφη της Βουλγαρίας.

Η συγκέντρωση στα εδάφη της περιοχής είναι χαμηλή αφού δεν υπερβαίνει τα 5. Η περιοχή που διαγράφεται δυτικά της Ν. Νικόπολης είναι περιοχή χαμηλών τιμών Cs δεδομένου ότι η γεωχημική “ανωμαλία” οφείλεται σε δύο μεμονωμένες τιμές 85 και 57 ppm.

Το Καίσιο (Cs) χρησιμοποιείται σε ρολόγια, ως μυρμηκικό καίσιο, υπάρχει στα υγρά γεώτρησης, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στα ηλεκτρονικά, και στη χημεία.

Το ραδιενεργό ισότοπο καίσιο-137 έχει χρόνο ημίσειας ζωής περίπου 30 χρόνια και χρησιμοποιείται σε ιατρικές εφαρμογές, σε βιομηχανικούς μετρητές και στην υδρολογία.

Παρά το γεγονός ότι το στοιχείο είναι μόνο ελαφρώς τοξικό, είναι ένα επικίνδυνο υλικό αν απελευθερωθεί στο περιβάλλον.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΑ

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Αρ. Δείγματος Cu Pb Zn Co Ni Cr Mo Cb V
ΔΡΕΠΑΝΟ 1 10,3 <3,00 42 110 2750 1050 <10,00 <0,4 50
ΔΡΕΠΑΝΟ 2 9,9 <3,00 35 122 2610 1410 <10,00 <0,4 85
ΔΡΕΠΑΝΟ 3 8,1 <3,00 35,6 100 2550 1150 <10,00 <0,4 71
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 71,1 <3,00 215 54,5 93 146 <10,00 <0,4 <30
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 57,2 <3,00 108 28,6 101 135 <10,00 <0,4 50
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 16,4 11,8 18,2 58,7 1260 1525 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 5,5 <3,00 30,6 87,2 2010 1330 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 3,6 <3,00 24,4 89,5 2502 830 <10,00 <0,4 <30

 

 

Χάρτης Καισιου ΠΔΜ