7. Βανάδιο (V)

7. Βανάδιο (V)

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του V ανευρίσκονται σε βασικής σύστασης πετρώματα καθώς και σε αργιλικούς σχηματισμούς.

Στην περιοχή έρευνας η συγκέντρωση κυμαίνεται από 12-201 ppm με μέση τιμή 54,71 και διάμεση 48. Οι τιμές αυτές είναι χαμηλές και η μέση τιμή του πληθυσμού των εδαφών της περιοχής είναι σημαντικά χαμηλότερη από την αντίστοιχη σε παγκόσμια κλίμακα.

Άλλωστε η περιεκτικότητα της ιπτάμενης τέφρας της περιοχής είναι χαμηλή και ουσιαστικά λίγο διαφέρει από την αντίστοιχη του V στον γήινο φλοιό.

Το Βανάδιο (V) χρησιμοποιείται κυρίως ως προσθήκη κράματος σε χάλυβες χαμηλής αντοχής, υψηλής αντοχής (HSLA) και σε μικρότερο βαθμό, σε χάλυβες εργαλείων με χυτοσίδηρο και χάλυβα.

Είναι επίσης σημαντικό ενισχυτικό για κράματα τιτανίου. Τα κράματα βαναδίου είναι πολλά υποσχόμενα υποψήφια για εφαρμογές σε πυρηνικούς αντιδραστήρες.

Επίσης χρησιμοποιείται σε επιστρώσεις επιφανειών, αισθητήρες και απεικονιστικές διατάξεις.

Οι δυνητικές εφαρμογές του διοξείδιου του βαναδίου περιλαμβάνουν τη χρήση του και σε συσκευές μνήμης. Η πιο σταθερή χημική ένωση του οξειδίου βαναδίου, είναι το πεντοξείδιο βαναδίου (V2O5).

Είναι μία πορτοκαλί σκόνη, που χρησιμοποιείται κυρίως σε αισθητήρες, μπαταρίες, καταλύτες και στα ηλεκτροχρωμικά παράθυρα.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΑ

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Αρ. Δείγματος Cu Pb Zn Co Ni Cr Mo Cb V
ΔΡΕΠΑΝΟ 1 10,3 <3,00 42 110 2750 1050 <10,00 <0,4 50
ΔΡΕΠΑΝΟ 2 9,9 <3,00 35 122 2610 1410 <10,00 <0,4 85
ΔΡΕΠΑΝΟ 3 8,1 <3,00 35,6 100 2550 1150 <10,00 <0,4 71
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 71,1 <3,00 215 54,5 93 146 <10,00 <0,4 <30
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 57,2 <3,00 108 28,6 101 135 <10,00 <0,4 50
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 16,4 11,8 18,2 58,7 1260 1525 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 5,5 <3,00 30,6 87,2 2010 1330 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 3,6 <3,00 24,4 89,5 2502 830 <10,00 <0,4 <30

 

 

Χάρτης Βαναδίου ΠΔΜ