6. Ψευδάργυρος (Zn)

6. Ψευδάργυρος (Zn)

Ο Zn είναι ένα στοιχείο, που παρουσιάζει σχετικά ομοιόμορφη κατανομή στα πετρώματα, με τις υψηλότερες να παρατηρούνται στα βασικά σύστασης πετρώματα, ενώ στα όξινης κυμαίνονται από 40-60ppm. Η συγκέντρωση του στα εδάφη κυμαίνονται από 17-125 ppm.

Στα εδάφη της περιοχής κυμαίνεται από 11-290 ppm με μέση τιμή 68,59 και διάμεση 65 ppm.

Το 97,5% του πληθυσμού παρουσιάζει τιμές ανάλογες με τις παγκοσμίου απαντώμενες τιμές Zn στα εδάφη και μόνο το 2,5% έχει τιμές υψηλότερες. Οι συγκεκριμένες τιμές θα πρέπει να αποδοθούν σε ανθρωπογενείς πηγές συσσώρευσης του μετάλλου.

Γενικώς η κατανομή των τιμών του Zn φαίνεται ομαλή, με τις πιο υψηλές τιμές να εμφανίζονται σε περιοχές, όπου απαντώνται αργιλικά υλικά, στο έδαφος ή στους γεωλογικούς σχηματισμούς, καθώς και σε βασικής-υπερβασικής σύστασης πετρώματα.

Όλες οι τιμές που παρατηρούνται στην περιοχή, θεωρούνται <<φυσιολογικές>> με την έννοια, ότι εμπίπτουν εντός των τιμών 3 ppm και 300-400 ppm, που είναι οι τιμές, όπου δημιουργούνται ελλείψεις ή τοξικότητες αντίστοιχα στα διάφορα φυτικά είδη.

Ο Ψευδάργυρος (Zn) συνήθως χρησιμοποιείται ως αντιδιαβρωτικός παράγοντας.

Η επικάλυψη με ψευδάργυρο, που χρησιμοποιείται στο σίδηρο ή το χάλυβα για να προστατεύσει τα μέταλλα από τη διάβρωση, είναι η πιο διαδεδομένη εφαρμογή.

Ο ψευδάργυρος, έχοντας σταθερό ηλεκτροδιακό δυναμικό, χρησιμοποιείται ως υλικό ανόδων για τις μπαταρίες (το λίθιο που είναι περισσότερο δραστικό χρησιμοποιείται για τις ανόδους στις μπαταρίες λιθίου).

Ο κονιοποιημένος ψευδάργυρος χρησιμοποιείται κατά αυτόν τον τρόπο στις αλκαλικές μπαταρίες και τα φύλλα του μεταλλικού ψευδαργύρου διαμορφώνουν τις περιπτώσεις για την άνοδο και λειτουργούν ως άνοδοι στις μπαταρίες ψευδαργύρου-άνθρακα.

Ένα κράμα που χρησιμοποιείται ευρέως και περιέχει ψευδάργυρο είναι ο ορείχαλκος, στον οποίο ο χαλκός αναμιγνύεται με ένα ποσοστό μεταξύ 3% και 45% ψευδαργύρου, ανάλογα με τον τύπο του ορείχαλκου.

Ο ορείχαλκος είναι γενικά πιο όλκιμος και ισχυρότερος από το χαλκό και έχει ανώτερη αντίσταση στη διάβρωση. Αυτές οι ιδιότητες τον καθιστούν χρήσιμο στον εξοπλισμό επικοινωνίας, το υλικό μέρος του υπολογιστή (hardware), τα μουσικά όργανα, και τις βαλβίδες νερού.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΑ

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Αρ. Δείγματος Cu Pb Zn Co Ni Cr Mo Cb V
ΔΡΕΠΑΝΟ 1 10,3 <3,00 42 110 2750 1050 <10,00 <0,4 50
ΔΡΕΠΑΝΟ 2 9,9 <3,00 35 122 2610 1410 <10,00 <0,4 85
ΔΡΕΠΑΝΟ 3 8,1 <3,00 35,6 100 2550 1150 <10,00 <0,4 71
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 71,1 <3,00 215 54,5 93 146 <10,00 <0,4 <30
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 57,2 <3,00 108 28,6 101 135 <10,00 <0,4 50
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 16,4 11,8 18,2 58,7 1260 1525 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 5,5 <3,00 30,6 87,2 2010 1330 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 3,6 <3,00 24,4 89,5 2502 830 <10,00 <0,4 <30

 

 

Χάρτης Ψευδαργύρου ΠΔΜ