3. Κοβάλτιο (Co)

3. Κοβάλτιο (Co)

Η συγκέντρωση του στα εδάφη κυμαίνεται συνήθως από 1-40 ppm. Υψηλότερες συγκεντρώσεις έχουν παρατηρηθεί σε εδάφη που υπέρκεινται βασικών-υπερβασικών πετρωμάτων.

Γενικώς στην περιοχή δεν διαφαίνεται ιδιαίτερος εμπλουτισμός των εδαφών σε Co αφού μόνον ποσοστό <4% του πληθυσμού, παρουσιάζει τιμές >50 ppm, που θεωρείται ως όριο υπεράνω του οποίου, δημιουργούνται προβλήματα φυτοτοξικότητας στα φυτά.

Ανάλογα με το είδος τους συσσωρεύουν μεγάλες ποσότητες Co, αλλά παράλληλα αναπτύσσουν και μηχανισμούς ανοχής στις αυξημένες συγκεντρώσεις. Οι ποσότητες όμως που συσσωρεύουν δεν εξαρτώνται μόνο από την συγκέντρωση του Co στο έδαφος αλλά κυρίως από την διαθέσιμη ποσότητα του στα εδαφικά διαλύματα.

Οι υδατοδιαλυτές και εναλλακτικές ποσότητες είναι όμως μηδαμινές οπότε δεν εκτιμάται ως πιθανή η ύπαρξη κάποιου προβλήματος τοξικότητας για τα φυτά. Ομοίως δεν θεωρείται ως ενδεχόμενη η επιβάρυνση των υπογείων υδάτων αφού οι εκπλυνόμενες συγκεντρώσεις από τα εδάφη της περιοχής.

Το Κοβάλτιο (Co) χρησιμοποιείται για την παραγωγή κραμάτων με εφαρμογές στην κατασκευή κινητήρων αεροσκαφών, σε μαγνήτες, σε εργαλεία λείανσης και κοπής, σε τεχνητές αρθρώσεις ισχίου και γόνατος.

Ενώσεις του Κοβαλτίου χρησιμοποιούνται στο έγχρωμο γυαλί, σε κεραμικά και χρώματα καθώς και στις πορσελάνες. Το ραδιενεργό Κοβάλτιο χρησιμοποιείται για εμπορικούς και ιατρικούς σκοπούς.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΑ

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Αρ. Δείγματος Cu Pb Zn Co Ni Cr Mo Cb V
ΔΡΕΠΑΝΟ 1 10,3 <3,00 42 110 2750 1050 <10,00 <0,4 50
ΔΡΕΠΑΝΟ 2 9,9 <3,00 35 122 2610 1410 <10,00 <0,4 85
ΔΡΕΠΑΝΟ 3 8,1 <3,00 35,6 100 2550 1150 <10,00 <0,4 71
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 71,1 <3,00 215 54,5 93 146 <10,00 <0,4 <30
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 57,2 <3,00 108 28,6 101 135 <10,00 <0,4 50
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 16,4 11,8 18,2 58,7 1260 1525 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 5,5 <3,00 30,6 87,2 2010 1330 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 3,6 <3,00 24,4 89,5 2502 830 <10,00 <0,4 <30

 

Χάρτης Κοβαλτιου ΠΔΜ