20. Οργανική Ουσία (Ο.Ο.)

20. Οργανική Ουσία (Ο.Ο.)

Όλα τα εδάφη περιέχουν μία ποσότητα οργανικού υλικού, το οποίο αποτελείται από πρόσφατα φυτικά και ζωικά υπολείμματα, από υπολείμματα που έχουν υποστεί ήδη κάποια διάσπαση ή αλλοίωση, καθώς και από ένα υπόλειμμα, το οποίο είναι ανθεκτικό σε περαιτέρω διάσπαση.

Από την κατανομή της οργανικής ουσίας στα μελετηθέντα εδάφη, παρατηρείται, ότι οι υψηλότερες περιεκτικότητες >2,33% εμφανίζονται στο κατώτερο τμήμα της περιοχής, όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται γενικώς ως μέσης-βαρείας σύστασης και ευνοούν την διατήρηση της οργανικής ουσίας.

Αντιθέτως, οι χαμηλές περιεκτικότητες παρατηρούνται στο ανώτερο τμήμα της περιοχής, όπου τα εδάφη είναι ελαφρότερης μηχανικής σύστασης.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΑ

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Αρ. Δείγματος Cu Pb Zn Co Ni Cr Mo Cb V
ΔΡΕΠΑΝΟ 1 10,3 <3,00 42 110 2750 1050 <10,00 <0,4 50
ΔΡΕΠΑΝΟ 2 9,9 <3,00 35 122 2610 1410 <10,00 <0,4 85
ΔΡΕΠΑΝΟ 3 8,1 <3,00 35,6 100 2550 1150 <10,00 <0,4 71
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 71,1 <3,00 215 54,5 93 146 <10,00 <0,4 <30
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 57,2 <3,00 108 28,6 101 135 <10,00 <0,4 50
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 16,4 11,8 18,2 58,7 1260 1525 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 5,5 <3,00 30,6 87,2 2010 1330 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 3,6 <3,00 24,4 89,5 2502 830 <10,00 <0,4 <30

 

 

Χάρτης Οργανικής Ουσίας ΠΔΜ