2. Νικέλιο (Ni)

2. Νικέλιο (Ni)

Η συγκέντρωση του Ni στα εδάφη εξαρτάται κυρίως από την σύσταση των μητρικών πετρωμάτων από τα οποία προήλθε το έδαφος, αλλά παράλληλα η συγκέντρωση του Ni αντανακλά και διάφορες εδαφογενετικές διαδικασίες.

Οι τιμές του Ni στα εδάφη της περιοχής έρευνας κυμαίνονται από 12-2360 ppm με μέση τιμή 204 ppm και διάμεση 125. Από τον χάρτη διαγράφονται δύο κυρίως περιοχές.

Μία στο δυτικό τμήμα και μία στο νότιο-νοτιοανατολικό τμήμα όπου πέρα των ανθρακικών σχηματισμών υπάρχει και αξιόλογη παρουσία βασικών-υπερβασικών πετρωμάτων, τα οποία είναι εμπλουτισμένα σε Ni.

Επίδραση της επικαθήμενης Ιπτάμενης Τέφρας, όπως και στην περίπτωση του Cr και για τους ίδιους λόγους, δεν φαίνεται να υπάρχει στα εδάφη της περιοχής.

Το Νικέλιο (Ni) χρησιμοποιείται κυρίως στην παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα μέσω του κράματος του σιδηρονικέλιου. Ωστόσο, χρησιμοποιείται επίσης στην παραγωγή μη σιδηρούχων κραμάτων, ειδικών κραμάτων χάλυβα, στην επιμετάλλωση, στη χύτευση των μετάλλων και στους συσσωρευτές.

Το σιδηρονικέλιο χρησιμοποιείται στην κατασκευή Ωστενιτικών ανοξείδωτων χάλυβων.

Χρησιμοποιείται επίσης σε τομείς όπως: εφαρμοσμένη μηχανική, μεταφορές, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά, κτίρια και κατασκευές, μεταλλικά αντικείμενα, σωλήνες και εξαρτήματα σωλήνων.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΑ

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Αρ. Δείγματος Cu Pb Zn Co Ni Cr Mo Cb V
ΔΡΕΠΑΝΟ 1 10,3 <3,00 42 110 2750 1050 <10,00 <0,4 50
ΔΡΕΠΑΝΟ 2 9,9 <3,00 35 122 2610 1410 <10,00 <0,4 85
ΔΡΕΠΑΝΟ 3 8,1 <3,00 35,6 100 2550 1150 <10,00 <0,4 71
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 71,1 <3,00 215 54,5 93 146 <10,00 <0,4 <30
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 57,2 <3,00 108 28,6 101 135 <10,00 <0,4 50
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 16,4 11,8 18,2 58,7 1260 1525 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 5,5 <3,00 30,6 87,2 2010 1330 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 3,6 <3,00 24,4 89,5 2502 830 <10,00 <0,4 <30

 

Χάρτης Νικελίου ΠΔΜ