14. Μαγνήσιο (MgO)

14. Μαγνήσιο (MgO)

Το Μαγνήσιο Mg στο έδαφος απαντά ως συστατικό του κρυσταλλικού πλέγματος Fe-Mg ορυκτών, όπως τα ορυκτά βιοτίτης, χλωρίτης, σερπεντίνης, ολιβίνης, κεροστίλβη, αυγίτης.

Συμμετέχει επίσης στην δομή του δολομίτη, καθώς και των αργίλων.

Από την κατανομή του MgO στα εδάφη της περιοχής διαπιστώνεται, ότι οι υψηλότερες τιμές παρατηρούνται στο νότιο τμήμα, όπου απαντώνται βασικά-υπερβασικά πετρώματα και ως εκ τούτου αφθονία Fe-Mg ορυκτών.

Η περιοχή ανατολικά της Πτολεμαΐδας παρουσιάζει επίσης υψηλές τιμές MgO, που προφανώς οφείλονται σε φερτό κλαστικό υλικό από το οφιολιθικό λατυποταγές, που βρίσκεται ανατολικότερα.

Θεωρείται ως το ειδικώς, ελαφρότερο χρήσιμο μέταλλο.

Το 95% της παραγωγής του Mg χρησιμοποιείται για την παραγωγή ελαφρών και ανθεκτικών κραμάτων, π.χ. με το Al παρέχει κράματα ως τα: ντουραλουμίνιο, μαγνάλιο και υδρονάλιο.

Ως μέταλλο χρησιμοποιείται ως αναγωγικό και αποξειδωτικό στη μεταλλουργία και για την προστασία από οξείδωση σιδηρών αντικειμένων και πλοίων. Οι ενώσεις του χρησιμοποιούνται σε φαρμακευτικά σκευάσματα και ως πληρωτικά υλικά.

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΑ

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Αρ. Δείγματος Cu Pb Zn Co Ni Cr Mo Cb V
ΔΡΕΠΑΝΟ 1 10,3 <3,00 42 110 2750 1050 <10,00 <0,4 50
ΔΡΕΠΑΝΟ 2 9,9 <3,00 35 122 2610 1410 <10,00 <0,4 85
ΔΡΕΠΑΝΟ 3 8,1 <3,00 35,6 100 2550 1150 <10,00 <0,4 71
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 71,1 <3,00 215 54,5 93 146 <10,00 <0,4 <30
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 57,2 <3,00 108 28,6 101 135 <10,00 <0,4 50
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 16,4 11,8 18,2 58,7 1260 1525 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 5,5 <3,00 30,6 87,2 2010 1330 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 3,6 <3,00 24,4 89,5 2502 830 <10,00 <0,4 <30

 

Χάρτης Μαγνησίου ΠΔΜ