10. Τιτάνιο (TiO2)

10. Τιτάνιο (TiO2)

Απαντά στα πετρώματα σε ποικίλες συγκεντρώσεις, όπως και στα εδάφη, όπου οι συγκεντρώσεις του, ανάλογα με τον τύπο του εδάφους κυμαίνονται από 0,0Χ-2,4%.

Από την κατανομή του στα εδάφη της περιοχής διαπιστώνεται, ότι οι συγκεντρώσεις του κυμαίνονται εντός των προαναφερθέντων ορίων και γενικώς οι χαμηλότερες τιμές παρατηρούνται σε περιοχές, όπου παρατηρούνται ανθρακικά πετρώματα, ενώ οι υψηλότερες σε περιοχές όπου απαντώνται κλαστικά ιζήματα.

Οι πλέον υψηλές διαγράφονται νοτιοανατολικά της Λ. Χειμαδίτιδας και της Αναρράχης και οφείλονται σε μεμονωμένες σχετικά συγκεντρώσεις.

Το Τιτάνιο (TiO2) είναι ορυκτό του τιτανίου, του οποίου αποτελεί και το κυριότερο μετάλλευμα. Χρησιμοποιείται, κυρίως, για την παρασκευή τιτανίου και άλλων, σπανιότερων μετάλλων, όπως ταντάλιο και νιόβιο, αλλά και για την επικάλυψη των ηλεκτροδίων της ηλεκτροσυγκόλλησης, οπότε το παραγόμενο κράμα περιέχει και τιτάνιο.

Το διοξείδιο του Τιτανίου (TiO2) είναι ένα υλικό με ευρύ φάσμα κοινών εφαρμογών, αλλά και εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας.

Κρυσταλλώνεται σε μορφή ρουτιλίου, ανατάση και μπρουκίτη, ενώ σε χαμηλές θερμοκρασίες υπάρχει σε άμορφη κατάσταση. Χαρακτηρίζεται ως ημιαγωγός n τύπου.

Χρησιμοποιείται σε χρώματα, πλαστικά, τρόφιμα, καλλυντικά, φάρμακα, τεχνητά εμφυτεύματα οστών, σε οπτικές επιστρώσεις σε διηλεκτρικούς καθρέπτες, στον καθαρισμό τοξικών αποβλήτων, στην καταπολέμηση ανάπτυξης μικροοργανισμών, σε αποστειρώσεις χώρων.

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΑ

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Αρ. Δείγματος Cu Pb Zn Co Ni Cr Mo Cb V
ΔΡΕΠΑΝΟ 1 10,3 <3,00 42 110 2750 1050 <10,00 <0,4 50
ΔΡΕΠΑΝΟ 2 9,9 <3,00 35 122 2610 1410 <10,00 <0,4 85
ΔΡΕΠΑΝΟ 3 8,1 <3,00 35,6 100 2550 1150 <10,00 <0,4 71
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 71,1 <3,00 215 54,5 93 146 <10,00 <0,4 <30
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 57,2 <3,00 108 28,6 101 135 <10,00 <0,4 50
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 16,4 11,8 18,2 58,7 1260 1525 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 5,5 <3,00 30,6 87,2 2010 1330 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 3,6 <3,00 24,4 89,5 2502 830 <10,00 <0,4 <30

 

 

Χάρτης Τιτανίου ΠΔΜ