ΔΙΑΔΥΜΑ

Έγκριση του Αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.ΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 286/2016 (ΑΔΑ: ΩΖΘΝ7ΛΨ-ΘΓΤ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας το αναθεωρημένο Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας. Η ισχύς της απόφασης αυτής κυρώθηκε με την ΚΥΑ 61489.5303/19.12.2016 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4151/Β/22.12.2016 ΑΔΑ: ΨΣΠ34653Π8-Ν4Θ). Το αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ ενσωματώνει τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 52267/1.11.2016 (ΑΔΑ: Ω8ΑΒ4653Π8-ΑΑΠ) για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΕΣΔΑ.

Το ΠΕΣΔΑ συντάχθηκε με σκοπό την αναθεώρηση, συμπλήρωση και συμμόρφωση του εγκεκριμένου (και εν ισχύ από το 2009) Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων, με τις απαιτήσεις της κείμενης πλέον νομοθεσίας (Ν. 4042/2012, Οδ. 2008/98/ΕΚ) του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), που  εγκρίθηκε με την ΚΥΑ 51373/4684/25-11-2015 (ΦΕΚ 2706/Β) και τέθηκε σε ισχύ με την ΠΥΣ 49/2015 (ΦΕΚ 174/Α).

Ο νέος – αναθεωρημένος ΠΕΣΔΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του συνόλου των αποβλήτων, τα οποία παράγονται στην Περιφέρεια, προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν ιεραρχικά και συνδυασμένα: α) την πρόληψη, β) την επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας και ε) την ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, κατά το αρ. 35, παρ. 1 του Ν. 4042/2012.

Το υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ, περιλαμβάνει σχέδια διαχείρισης για 12 ρεύματα (επικινδύνων και μη) αποβλήτων:

 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ), που περιλαμβάνουν τα σύμμεικτα, τα ανακυκλώσιμα, τα βιοαπόβλητα, τα Μικρής Ποσότητας Επικίνδυνα Απόβλητα στα ΑΣΑ (ΜΠΕΑ) και τα ογκώδη ΑΣΑ.
 2. Ιλύες από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)
 3. Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ)
 4. Βιομηχανικά Απόβλητα (ΒΑ), επικίνδυνα και μη επικίνδυνα
 5. Γεωργοκτηνοτροφικά Απόβλητα (ΓΚΤ)
 6. Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), μη επικίνδυνα και επικίνδυνα (αμίαντος)
 7. Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
 8. Οχήματα στο Τέλος Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ)
 9. Απόβλητα λιπαντικών Ελαίων (ΑΕ)
 10. Απόβλητα Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (ΦΗΣ)
 11. Απόβλητα Συσσωρευτών Οχημάτων & Βιομηχανίας (ΑΣΟΒ)
 12. Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων (ΜΕΟ)

Επίσης, το ΠΕΣΔΑ ενσωματώνει τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων των 12 Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία εξειδικεύουν τους στόχους και καθορίζουν τις προτεραιότητες διαχείρισης αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων και τα οποία εγκρίθηκαν με αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων

Όλο το σχετικό υλικό μπορείτε να το δείτε εδώ