Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον «ορισμό ειδικού εμπειρογνώμονα στην Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)»

Προκηρύξεις θέσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη :

1. την περίπτωση 3 της παραγράφου 2 του άρθρου 3: Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Επενδυτικής Επιτροπής, της από 12/07/2017 υπογραφείσας Συμφωνίας Συστάσεως Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ), όπου προβλέπεται και η συμμετοχή ενός ειδικού εμπειρογνώμονα σε θέματα οικονομίας, χρηματοδοτήσεων και ανάπτυξης ο οποίος ορίζεται από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας,

2. τις αρχές της διαφάνειας και της δημοσιότητας,

3. την ανάγκη ανάδειξης της προσφορότερης δυνατής υποψηφιότητας,

4. την ανάγκη άμεσης σύστασης και συγκρότησης της Επενδυτικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την έγκριση της συνημμένης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τον «ορισμό ειδικού εμπειρογνώμονα στην Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)», που περιλαμβάνει:

α. Περίληψη και

β. Αναλυτική Προκήρυξη

Για παροχή πρόσθετων πληροφοριών και διευκρινίσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης, υπεύθυνο κ. Δημήτριο Μίμη, διεύθυνση: ΖΕΠ, 50131 Κοζάνη, τηλέφωνο: 2461350974, e-mail: ap.anaptiksis@pdm.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΑΔΥΜ

 

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: Ψ0ΧΒ7ΛΨ-ΣΚΠ