Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον «ορισμό ειδικού εμπειρογνώμονα στην Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)»

Προκηρύξεις θέσεων

Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον «ορισμό ειδικού εμπειρογνώμονα στην Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

1. την περίπτωση 3 της παραγράφου 2 του άρθρου 3: Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Επενδυτικής Επιτροπής, της από 12/07/2017 υπογραφείσας Συμφωνίας Συστάσεως Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ), όπου προβλέπεται και η συμμετοχή ενός ειδικού εμπειρογνώμονα σε θέματα οικονομίας, χρηματοδοτήσεων και ανάπτυξης ο οποίος ορίζεται από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας,

2. τις αρχές της διαφάνειας και της δημοσιότητας,

3. την ανάγκη ανάδειξης της προσφορότερης δυνατής υποψηφιότητας,

4. την ανάγκη άμεσης σύστασης και συγκρότησης της Επενδυτικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την έγκριση της συνημμένης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τον «ορισμό ειδικού εμπειρογνώμονα στην Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)», που περιλαμβάνει:

α. Περίληψη και

β. Αναλυτική Προκήρυξη

Για παροχή πρόσθετων πληροφοριών και διευκρινίσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης, υπεύθυνο κ. Δημήτριο Μίμη, διεύθυνση: ΖΕΠ, 50131 Κοζάνη, τηλέφωνο: 2461350974, e-mail: ap.anaptiksis@pdm.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΑΔΥΜ

 

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: Ψ0ΧΒ7ΛΨ-ΣΚΠ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για υποβολή πρότασης «ορισμού ενός ειδικού εμπειρογνώμονα στην Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)»

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να ορίσει έναν ειδικό εμπειρογνώμονα (φυσικό πρόσωπο) σε θέματα
οικονομίας, χρηματοδοτήσεων και ανάπτυξης που θα συμμετέχει στην Επενδυτική Επιτροπή
του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
(ΤΑΔΥΜ) και στο πλαίσιο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν κλειστό Φάκελο Συμμετοχής ταχυδρομικά ή με
ταχυμεταφορά στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση: Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας, Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΖΕΠ Κοζάνης, Τ.Κ. 50131, μέχρι
την 22/05/2020 και ώρα 14:00.

Επειδή οι φάκελοι πρέπει να υποβάλλονται και να παραμένουν σφραγισμένοι, ταυτόχρονα με την αποστολή τους οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνουν με e-mail στη διεύθυνση ap.anaptiksis@pdm.gov.gr, ώστε να λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου για την αίτησή τους.
Ο Φάκελος Συμμετοχής θα πρέπει να έχει την ένδειξη:

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης ορισμού ενός ειδικού εμπειρογνώμονα στην Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την
προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν γίνονται αποδεκτοί και θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης. Η παρούσα δημοσιεύεται σε τοπικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο.