Παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια στη Δυτική Μακεδονία με τον εξοπλισμό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός προμήθειας υλικών οδικής σήμανσης για τις ανάγκες του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός προμήθειας υλικών οδικής σήμανσης για τις ανάγκες του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός προμήθειας υλικών οδικής σήμανσης για τις ανάγκες του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού 53.694,48 €, με ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας υλικών οδικής σήμανσης για τις ανάγκες του Εθνικού Οδικού Δικτύου (α/α ΕΣΗΔΗΣ 85878).

Ο Διαγωνισμός υποδιαιρείται στα κατωτέρω Τμήματα (αναλυτική Περιγραφή ποσοτήτων στην αριθμ.  05/2020 διακήρυξη):

TMHMA I: Πινακίδες και Στύλοι

Προς Προμήθειας Είδη Κωδικός CPV
Πινακίδα Κινδύνου Τύπου ΙΙ (μήκος πλευράς 900 χιλιοστά) 34922100-7
Πινακίδα Πληροφοριακή Τύπου ΙΙ /ΙΙΙ 34922100-7
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’) μήκους 3,30 μέτρων 34922100-7

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: Οριοδείκτες και Κώνοι

Προς Προμήθειας Είδη Κωδικός CPV
Πλαστικός Οριοδείκτης 1,50 μ. 34922100-7
Κώνος εύκαμπτος (PVC) 34922100-7

 

ΤΜΗΜΑ 1: «Πινακίδες και Στύλοι», εκτιμώμενης αξίας  29.802,00 πλέον ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ 2: «Οριοδείκτες και Κώνοι», εκτιμώμενης αξίας  13.500,00 πλέον ΦΠΑ 24%

Προσφορές υποβάλλονται για κάθε τμήμα χωριστό ή και για τα δύο τμήματα και για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε τμήματος. Αναλυτικότερες πληροφορίες και στοιχεία για το διαγωνισμό στην Αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει  τιμής (χαμηλότερη τιμή) ως εξής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθμ. Π1/2390/2013 (Α,2677) και τον Ν. 4412/16

  • Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: 17/03/2020
  • Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22/04/2020 και ώρα 15:00.
  • Αποσφράγιση Προσφορών 28/04/2020, ώρα 10:00 π.μ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η σύμβαση θα ισχύει από της υπογραφής και για τέσσερις μήνες (4).

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, για το μέρος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά σύμφωνα με τη Διακήρυξης.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 6 μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον  τακτικό προϋπολογισμό  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Αναλυτικότερες πληροφορίες στην αριθμ. 05/2020 Διακήρυξη.

Ο Περιφερειάρχης

Κασαπίδης Γεώργιος

 

 

Συνημμένα:

Η περίληψη με ΑΔΑ: 6Ρ717ΛΨ-3ΚΝ

Η αναλυτική διακήρυξη με αριθμό 5/2020 (σε μορφή pdf)

diakirixi5-2020-promitheia-ylikon-odikis-simansis-pdm