Δημοσίευση τευχών για τον διαγωνισμό του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή του αγίου Αθανασίου» ΠΕ Καστοριάς

Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου ΠΔΜ

Δημοσίευση τευχών για τον διαγωνισμό του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή του αγίου Αθανασίου» ΠΕ Καστοριάς

Δημοσίευση τευχών για τον διαγωνισμό του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή του αγίου Αθανασίου» ΠΕ Καστοριάς

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καστοριάς,προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή του αγίου Αθανασίου», με προϋπολογισμό: 74.000,00 € με Φ.Π.Α.

Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Οδοποιία : 59.677,42 (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε & Ο.Ε, απρροβλεπτα και αναθεώρηση) και Φ.Π.Α. (24 %): 14.322,58 €.

2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (ΤΕΥΔ,Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καστοριάς Διοικητήριο Καστοριά 52100 (3ος όροφος), μέχρι τις 21-05-2020.

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (kastoria.pdm.gov.gr).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24673-50303, FAX επικοινωνίας 24673 50359, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Πολυχρονόπουλος Ιωάννης.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22-05-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00. π.μ. (έναρξη υποβολής προσφορών) με το σύστημα υποβολής προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2 (α) του Ν.4412/2016.

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) προσφέροντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. και ανήκουν στην Α1 Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Έργων Οδοποιΐας, ή εγγεγραμμένες στα μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων και β) προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6)μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6.Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ: 541 / 2014ΕΠ54100002 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το ποσό των 74.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Καστοριά 11 / 05 / 2020

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κασαπίδης Γεώργιος

 

Δείτε παρακάτω τα Τεύχη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Προϋπολογισμό

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας

Τεχνική Έκθεση

Τιμολόγιο

Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας

ΤΕΥΔ