Δημοσίευση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση Η/Μ Εγκαταστάσεων κτιρίου (2ος όροφος) Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς»

Διοικητήριο ΠΕ Καστοριάς

Δημοσίευση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση Η/Μ Εγκαταστάσεων κτιρίου (2ος όροφος) Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Η/Μ Εγκαταστάσεων κτιρίου (2ος όροφος) Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς», προϋπολογισμού 60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για έργα, Μ.Ε.Ε.Π., κτλ…, Α1 Τάξη και άνω, κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (ΤΕΥΔ, Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς μέχρι τις 14-05-2021, από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καστοριάς Διοικητήριο Καστοριά ΤΚ 52100 (3ος όροφος), καθώς και από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (kastoria.pdm.gov.gr).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24673-50343, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Αρετή Γραμμένου, email: a.grammenou@kastoria.pdm.gov.gr

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18-05-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00. π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) με το σύστημα υποβολής προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2 (α) του Ν.4412/2016.

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) προσφέροντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. και ανήκουν στην Α1 Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών, ή εγγεγραμμένοι στα μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα της αντίστοιχης κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών και

β) προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 968,00€. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6)μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6.Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ: 541 / 2016ΕΠ54100000 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το ποσό των 60.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Καστοριά 26 / 04 / 2021

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κασαπίδης Γεώργιος

Συνημμένα:

Δείτε εδώ την περίληψη διακήρυξης.

Δείτε εδώ την τεχνική περιγραφή.

Δείτε εδώ την Διακήρυξη.

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό.

Δείτε εδώ το τιμολόγιο μελέτης.

Δείτε εδώ το Έντυπο Προσφοράς.

Δείτε εδώ την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Δείτε εδώ το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.).

Δείτε εδώ το Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).

Δείτε εδώ το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).